Esita küsimus elik@nlib.ee

Valitsus kiitis heaks Eesti seisukohad Euroopa julgeoleku tegevuskava kohta

11.06.2015

Tänasel istungil kiitis valitsus heaks Eesti seisukohad Euroopa julgeoleku tegevuskava kohta. Euroopa julgeoleku tegevuskava prioriteetideks on keskendumine terrorismi, organiseeritud kuritegevuse ja küberkuritegevuse ennetamisele ning tõkestamisele. Neil omavahel seotud ohtudel  on tugev piiriülene mõõde, mistõttu on vajalikud Euroopa Liidu tasandi koostöömeetmed.

Terrorismivastase võitluse valdkonnas on Eesti jaoks oluline terrorismivastase võitluse keskuse loomist tuginedes Europoli olemasolevatele struktuuridele ja vahenditele. Eesti peab oluliseks pöörata kõrge sisejulgeoleku tagamiseks tähelepanu riiklikult oluliste teenuste toimepidevuse kindlustamisele, samuti objektikaitsele ja isikukaitsele, et tagada igas liikmesriigis ühtlaselt kõrge tase ja võimekus.

Organiseeritud kuritegevuse vastu võitlemisel on Eesti jaoks oluliseks tugevdada  riikidevahelist koostööd ja Euroopa Liidu õigusraamistikku kriminaaltulu piiriüleseks arestimiseks ja konfiskeerimiseks. Frontexi roll peab tugevnema liikmesriikidele tekkida võiva erilise ja liikmesriikide suhtes ebaproportsionaalse ohu ennetamisel ja sellele reageerimisel.

Võitluses küberkuritegevusega peab Eesti vajalikuks arendada küberkuritegevuse juhtumite menetlemise ja digitaalsete tõendite käitlemise võimekust, sealhulgas digitaalsete tõendite säilitamiseks ja vahetamiseks vajalikke IKT lahendusi ning küberkriminalistika alast võimekust. Eest toetab ka juurdepääsupiirangute seadmist täpselt piiritletud alustel vaid sellisele infosisule, mis on selgelt seadusevastane, nagu laste seksuaalne väärkohtlemine, vägivallale õhutamine jms, samuti terrorismi leviku ja rahastamise tõkestamiseks ning radikaliseerumise ennetamiseks ja peatamiseks. Eesti toetab krüpteerimistehnoloogiatega seotud julgeolekuprobleemide analüüsimist ja peab Euroopa julgeolekuaruteludes osaledes oluliseks, et ühiskonna turvalisust tagataks viisil, mis ei diskrediteeri krüpteerimistehnoloogiatel põhinevate toodete ja teenuste usaldusväärsust.

Euroopa Ülemkogu leppis 26.-27. juunil 2014. aastal  kokku strateegilistes suunistes Euroopa Liidu siseturvalisuse strateegia uuendamiseks. Euroopa Komisjon on ülemkogu suunistest lähtudes tegevuskavas esitanud omapoolsed ettepanekud ELis sisejulgeoleku kõrge taseme tagamiseks vajalike tegevuste kohta perioodil 2015-2020.

Euroopa Komisjoni tegevuskava on üheks aluseks Euroopa siseturvalisuse valdkonna strateegilisele juhtimisele ja valdkonnaga seonduvate poliitikate kujundamisele sisaldades mitmeid õiguslike algatuste ettepanekuid.

 

Allikas: Vabariigi Valitsus