Esita küsimus elik@nlib.ee

Uus InvestEU programm koondab laenude ja tagatiste rahastamiseks mõeldud ELi eelarvevahendid ühe katuse alla

06.06.2018

Euroopa Komisjon teeb ettepaneku luua ELi järgmiseks pikaajaliseks eelarveperioodiks 2021–2027 InvestEU programm, mis koondab mitmesuguseid olemasolevaid finantsprogramme ja laiendab Euroopa investeerimiskava (nn Junckeri kava) edukat mudelit.

Komisjoni presidendi Jean-Claude Junckeri sõnul on Euroopa investeerimiskava osutunud edukaks erasektori investeeringute kaasamisel ja töökohtade loomisel Euroopas. „Selle abil on juba kaasatud 290 miljardi euro väärtuses investeeringuid. Ilma investeerimiskavata ei oleks see võimalik olnud. Lisaks sellele on rahastatud 635 000 väikeettevõtet. InvestEU puhul võtame me selle eduka mudeli ja laiendame seda paljudele olemasolevatele ELi rahastamisprogrammidele,“ märkis president Juncker.

„InvestEU programm tähendab struktuurireformi ELi eelarves. See koondab ELi paljud eri rahastamisprogrammid ühtse struktuuri ja nimetuse InvestEU alla. Toetudes Euroopa Strateegiliste Investeeringute Fondi edule, saame jätkata töökohtade loomist ning innovatsiooni ja oskuste edendamist Euroopas. Lisaboonusena on protsess toetusesaajate jaoks lihtsam ja läbipaistvam. InvestEU aitab saavutada meie poliitilisi eesmärke, nagu kestlikkus, teaduse tipptase, sotsiaalne kaasatus ja väikeettevõtjate abistamine nende tegevuse laiendamisel. InvestEU eesmärk on kaasata peamiselt erasektori investeeringuid rohkem kui 650 miljardi euro ulatuses,“ selgitas töökohtade, majanduskasvu, investeeringute ja konkurentsivõime eest vastutav komisjoni asepresident Jyrki Katainen.

Uus programm hõlmab InvestEU fondi, InvestEU nõustamiskeskust ja InvestEU portaali.

Uue fondi eesmärk on muu hulgas saavutada vähemate vahenditega paremaid tulemusi. Komisjon teeb ettepaneku eraldada InvestEU fondile 15,2 miljardit eurot. See võimaldab anda ELi eelarvest 38 miljardi euro suuruse tagatise, mida kasutatakse strateegiliselt oluliste projektide toetamiseks kogu ELis. Era- ja avaliku sektori investeeringute ligimeelitamisega loodab komisjon InvestEU abil kaasata 7aastase perioodi jooksul kogu ELis rohkem kui 650 miljardi euro väärtuses täiendavaid investeeringuid.

Fondist toetatakse nelja valdkonda: jätkusuutlik taristu; teadusuuringud, innovatsioon ja digitaliseerimine; väikesed ja keskmise suurusega ettevõtjad ning sotsiaalvaldkonna investeeringud ja oskused.

InvestEU programmil on ühtne ja sidus juhtimisstruktuur ning aruandlusnõuded, välditakse kattuvusi. Ühtne fond koondab paljud ELi tasandi rahastamisvahendid ja nendega kaasnevad eeskirjad. ELi avaliku sektori pangana jääb komisjoni põhipartneriks InvestEU programmis Euroopa Investeerimispanga grupp.

Liikmesriikidel on võimalus suunata mõned neile eraldatud ühtekuuluvuspoliitika vahendid InvestEU eelarvetagatisse. Kõigil fondi suunatud vahenditel on kõrge krediidireitinguga ELi tagatis, mis suurendab riiklike ja piirkondlike investeeringute jõudu.

Euroopa investeerimiskava investeerimisnõustamise keskuse(link is external) mudelil põhinev InvestEU nõustamiskeskus koondab 13 praegu kättesaadavat erinevat nõustamisteenust ühtse kontaktpunkti alla, mille ülesanne on toetada projektide arendamist.

InvestEU programmi raames jätkub ka Euroopa investeerimisprojektide portaalOtsige eelneva lingi olemasolevaid tõlkeidEN•••, mis viib kokku investorid ja projektiarendajad, muudab projektid nähtavamaks ning võimaldab investoritel leida investeerimisvõimalusi neile huvi pakkuvas valdkonnas või asukohas.

Ainuüksi ELi rahastamisega investeeringute vähesuse probleem Euroopas ei lahene. Liikmesriigid peaksid kasutama kõiki olemasolevaid võimalusi riigisiseste investeerimistakistuste kõrvaldamiseks ning parandama oma ettevõtluskeskkonda, rakendades eelkõige Euroopa poolaasta riigipõhiseid soovitusi. Komisjon tegi 31. mail ettepaneku luua reformide tugiprogramm prioriteetsete reformide toetamiseks kõigis ELi liikmesriikides. Tugiprogrammi kogueelarve on 25 miljardit eurot. See uus programm sisaldab rahalist toetust reformidele ning tehnilist tuge ja eksperditeadmisi.

Lisateave

Teabekiri: InvestEU programm: küsimused ja vastusedOtsige eelneva lingi olemasolevaid tõlkeidEN•••

Teabeleht: Mis on InvestEU programm?Otsige eelneva lingi olemasolevaid tõlkeidEN•••

Teabeleht: InvestEU programm – Mida sellest rahastatakse?Otsige eelneva lingi olemasolevaid tõlkeidEN•••

Ettepanek määruse kohta, millega luuakse InvestEU programmOtsige eelneva lingi olemasolevaid tõlkeidEN•••

Pressiteate täistekst

Allikas: Euroopa Komisjoni esindus Eestis