Esita küsimus elik@nlib.ee

Ungari: Saadikud mõistavad hukka peaminister Orbáni avaldused surmanuhtluse kohta ja rändeteemalise avaliku konsultatsiooni

10.06.2015

Kolmapäeval vastu võetud resolutsioonis palub Euroopa Parlament Euroopa Komisjonil hinnata olukorda Ungaris ja luua ELi mehhanism demokraatia, õigusriigi põhimõtete järgimise ja inimõiguste olukorra jälgimiseks.

Surmanuhtluse sisseviimine Ungaris oleks ELi aluslepingute ja põhiõiguste harta rikkumine, leiavad saadikud resolutsioonis. Nende hinnangul on rändeteemalise avaliku konsultatsiooni sõnastus eksitav, kallutatud ja tasakaalustamata.

Mais EP istungil Ungari peaministri Viktor Orbáni ja Euroopa Komisjoni asepresidendi Frans Timmermansiga toimunud arutelu kokkuvõttena kolmapäeval vastu võetud resolutsioonis mõistavad saadikud hukka peaminister Orbáni korduvad avaldused surmanuhtluse taaskehtestamise võimalikkusest Ungaris ja rõhutavad valitsusjuhtide juhina eeskujuks olemise vastutust.

Saadikud rõhutavad resolutsioonis, et “surmanuhtlus on vastuolus inimväärikuse austamise, vabaduse, demokraatia, võrdsuse, õigusriigi põhimõtete ja inimõiguste austamise kui väärtustega, millele liit on rajatud,” lisades, et surmanuhtluse taaskehtestamine ühes liikmesriigis tähendaks seepärast “aluslepingute ja Euroopa Liidu põhiõiguste harta rikkumist.”

Saadikud juhivad tähelepanu asjaolule, et tõsised rikkumised liikmesriigi poolt tooks kaasa Euroopa Liidu lepingu artikli 7 kohase menetluse algatamise, mis võib lõppeda hääleõiguse äravõtmisega Nõukogus.

Saadikud mõistavad samuti hukka Ungari valitsuse algatatud rändealase konsultatsiooni. Kuigi “avalik konsultatsioon võib olla oluline ja väärtuslik vahend, mis aitab valitsustel välja töötada poliitikameetmeid,” on antud konsultatsioon “sisult ja keelekasutuselt väga eksitav, kallutatud ja tasakaalustamata, luues erapooliku ja otsese seose rändenähtuse ja julgeolekuohtude vahel,” leiavad saadikud.

Saadikud paluvad Euroopa Komisjonil algatada viivitamata põhjalik järelevalveprotsess demokraatia, õigusriigi põhimõtete ja põhiõiguste olukorra üle Ungaris ja esitada enne 2015. aasta septembrit sel teemal Euroopa Parlamendile ja ELi Nõukogule vastav aruanne.

Euroopa Komisjonil palutakse samuti esitada ettepanekud ELi demokraatia, õigusriigi põhimõtete ja põhiõiguste mehhanismi loomiseks, mis oleks vahend kõikide liikmesriikide poolt allkirjastatud harta ja aluslepingute täitmiseks.

Resolutsioon võeti vastu häältega: 362 poolt, 247 vastu, 88 erapooletut.

 

Allikas: Euroopa Parlament