Esita küsimus elik@nlib.ee

TTIP: parem ligipääs USA turule, investeeringute kaitse reformimine, ELi standardite säilitamine

29.05.2015

EL-USA kaubanduslepe (TTIP) peab parandama ELi pääsu USA turule, kuid ei tohi teha järeleandmisi ELi standardites, ütlevad kaubanduse komisjoni kuuluvad EP liikmed.

Soovitused TTIPi Euroopa Komisjoni läbirääkijatele said neljapäevasel komisjoni hääletusel 28 toetushäält , 13 EP liiget hääletas soovituste vastu.

Vajalik ambitsioonikas, kuid tasakaalustatud kokkulepe

ELi SKT sõltub tugevalt kaubandusest ja ekspordist, mistõttu hea kokkulepe USA-ga võiks kaasa aidata tööstuse panuse kasvule ELi SKT-sse 15-20% aastaks 2020, kuivõrd ELi firmad, eriti väikese- ja keskmise suurusega ning mikro-ettevõtted saaksid kasu ligipääsust 850 miljoni tarbijaga turule.

Samal ajal teevad vastukäivad uuringute tulemused reaalse TTIP kasumlikkuse hindamise ELi majandusele raskeks. Sellest tulenevalt rõhutavad saadikud, et läbirääkimised peavad olema läbipaistvad, et jõuda ambitsioonika, kuid tasakaalustatud kokkuleppeni, mis tagaks kasu saamise üle terve Euroopa Liidu ja viiks efektiivse, ettevõtlust toetava majandusliku keskkonna kujunemiseni ning aitaks lahti saada kaubandustõketest. ELi tarbijate andmekaitse, tervis ja ohutus peab seejuures olema garanteeritud kõrgete standardite abil. Ära tuleb hoida sotsiaalne, fiskaalne ja keskkonda puudutav dumping.

Investeeringute kaitse reform

EP liikmed ütlevad, et TTIP peab lõpetama Euroopa investorite ebavõrdse kohtlemise USAs. Uus süsteem peab baseeruma reformitud investorite kaitse süsteemil, vastavalt Euroopa Komisjoni kaubandusvoliniku Cecilia Malmströmi ettepanekutele, mille ta esitas 6. mail EP kaubanduskomisjonis. Uus süsteem peab sisaldama püsivat lahendust iseseisvate kohtunike ametisse nimetamise kaudu, mis käib avalikult. Samuti avalike kuulamiste korraldamise ja apellatsioonimehhanismi teel, mis austaks ELi ja selle liikmesriikide kohtute jurisdiktsiooni. Keskpikas perspektiivis võiks vaidluste lahendamisel kasutada avalikke investeerimise kohtuid.

Põllumajandus

Samal ajal kui eesmärgiks on kõrvaldada kõik tollitariifid, peaksid kaks partnerit ikkagi läbi rääkima põhjaliku nimekirja üle, kuhu kuuluvad tundlikud põllumajandus- ja kaubandustooted , mis kas jääksid välja kaubanduse liberaliseerimisest , või millele kehtestataks pikem üleminekuperiood, ütlevad saadikud.

Nad paluvad ELi läbirääkijatel pingutada, et lisataks kaitseklausel, mis annaks õiguse sulgeda turg teatud kaupadele, kui impordisurve ähvardaks kaasa tuua tõsist kahju sisemaisele toidutootmisele.

EP liikmed kutsuvad üles Euroopa Komisjoni julgustama USAd loobuma loomalihale seatud impordikeelust ja lisada leppesse ELi geograafilise päritolusüsteemi kaitse.

Tervishoiu standardid

Läbirääkijad peavad eesmärgiks seadma üleliigsete protseduuride kaotamise, mis puudutavad toiduainete ja taimede veterinaarkontrolli. Seda tuleks teha vastastikuste standardite tunnustamise kaudu. Samal ajal tuleb kaitsta ELi standardeid neid valdkondades, mis erinevad väga suures mahus USA omadest, (nt. teatud kemikaalide autoriseerimine või kloonimine).

Parem ligipääs USA energiaallikatele

TTIP peaks kaotama kõik kehtivad piirangud ELi ja USA vahel, mis puudutavad kütuse eksporti (sh LNG ja toornafta), et aidata kaasa ELi energia julgeoleku parandamisele ja energiahindade alandamisele. TTIP kokkulepe peab sisaldama vastavat peatükki, mis aitaks säilitada ELi kõrgeid keskkonnastandardeid ja kliimakaitse eesmärke.

Andmekaitse ei ole läbiräägitav

ELi ja USA e-kommertsi ja finantsteenuste turu integreerimise tulemusena ei tohi kannatada ELi andmekaitse reeglid. Isikuandmete juurdepääsu puudutav võib olla läbirääkimiste alus ainult juhul, kui sarnaseid andmekaitse reegleid kohaldatakse mõlemal pool ookeani.

USA transpordituru avamine ja avalike hangete korraldus

TTIP läbirääkimised peavad eemaldama USA poolt kehtestatud piirangud mere- ja õhutranspordi ning lennuliinide välisomandusele, mis pärsivad ELi firmade juurdepääsu USA turule. EP liikmed kutsuvad üles ka paremale ELi ligipääsu tagamisele USA telekommunikatsiooni turule.

EP liikmed leiavad, et tuleb parandada ka mõlema poole avalike hangete sektori avatust. Läbirääkijad peaks eesmärgiks seadma USA avalike hangete turu märkimisväärse avanemise valitsussektori kõigil tasanditel, et ELi firmad ja eriti väikese ja keskmise suurusega ettevõtted saaksid esitada USA avalike hangete käigus pakkumisi ehituse, tsiviilinseneriteabe, transpordi ja energia valdkondades.

Avalike teenuste väljajätmine

Saadikud soovivad jätta raamistikust välja avaliku sektori teenused valdkondades nagu veevarustus, tervishoid, sotsiaalteenused ja haridus.

Töötajate õiguste kaitse

EP liikmed paluvad ELi läbirääkijaid USAle peale käia, et teine osapool ratifitseeriks ja viiks ellu ILO kaheksa konventsiooni , siiamaani on USA ratifitseerinud ainult kaks, ja leiavad, et USA firmade töötajate kaitset peaks lähemalt jälgima, kaasates selleks sotsiaalpartnereid ja kodanikuühiskonna organisatsioone.

Rohkem läbipaistvust

EP liikmed nõuavad, et TTIP läbirääkimised oleksid läbipaistvamad, et avalikkusel oleks parem juurdepääs dokumentidele ja et USA annaks loa enamate dokumentide avalikustamiseks. EP liikmed hoiatavad, et iga katse, mille eesmärgiks on keelduda läbirääkimiste ettepaneku avalikustamisest, peab olema põhjendatud . Saadikud paluvad juurdepääsu konsolideeritud tekstidele.

Globaalne roll

Kokkuleppel kahe maailma suurima majandusbloki vahel, kes juba jagavad samu printsiipe ja väärtusi, on potentsiaal saada globaalsete normide seadjaks. See annab võimaluse hoiduda olukorrast, kus riigid, kelle standardid ja väärtused on teistsugused, võiks selle globaalse rolli enda kanda võtta, leiavad saadikud.

Järgmised sammud

Kaubanduskomisjoni tekst vajab kogu Euroopa Parlamendi heakskiitu. Täiskogu hääletus on planeeritud 10. juuniks. (Kuupäev vajab lõplikku kinnitust.)

Selleks et TTIP jõustuks, läheb vaja nii ELi liikmesriikide kui ka Euroopa Parlamendi heakskiitu.

 

Allikas: Euroopa Parlament