Esita küsimus elik@nlib.ee

TEN-T programmi Põhjamere-Läänemere koridori koordinaatori Catherine Trautmanni avaldus: Rail Baltic on võimalus, mida ei saa jätta kasutamata

13.06.2017

Põhjamere-Läänemere koridori Euroopa koordinaatorina olen Rail Balticu projekti arengut jälginud juba mitu aastat ning olnud vahendajaks sellesse kaasatud liikmesriikide vahelistes läbirääkimistes. Viimastel kuudel olen kahetsusega täheldanud, kuidas mõned Eesti poliitikud ja Rail Balticu vastased projekti ära kasutavad ning avalikus sfääris väärinfot levitavad. Loomulikult peab iga riik oma valikud ise tegema, kuid Euroopa tasandi koordinaatorina on minu kohustus juhtida tähelepanu projektiga seotud ohtudele ja võimalustele.

Sellist võimalust integreerida Eesti ja teised Balti riigid kaasaegse ja otsese raudteeühenduse ning sedavõrd mahuka Euroopa Liidu rahalise toetuse abil Euroopa raudteevõrgustikku enam ei tule. Minu enda kodupiirkonnas on kiirraudteeühenduse eest võideldud aastakümneid. Nüüd näeme, kuidas see on elavdanud isegi raudtee äärde jäävate hõredalt asustatud piirkondade majandust. Kvalifitseeritud tööjõu ja digitaalse taristu kõrval on just juurdepääsetavus üks peamisi ettevõtteid piirkonda meelitavaid tegureid. Tänapäeva majandus on pidevas muutumises ning Balti riigid väärivad paremat ühendatust, et majanduse arengust täit kasu saada.

Rail Baltic on osa kaheksat liikmesriiki hõlmavast koridorist. Kõik need riigid on nõus koondama napid ressursid selle projekti elluviimiseks, kuna tegemist on puuduva lüliga Euroopa raudteevõrgustikus. Nagu näitas aprillis avaldatud uus kulude-tulude analüüs, on Rail Baltic jõukohane ja elujõuline projekt, mille sotsiaalmajanduslik kasu ületab kaugelt selle kulu. Projektist taganemine tähendaks aastate jooksul ehitatud, paljudes poliitilistes avaldustes kinnitatud ning vastavates ELi õigusaktides sõnastatud kokkuleppe lõhkumist.

Lõpetuseks tahaksin mainida, et Rail Baltic ei ole kättesaamatu soovunelm. Projekti elluviimine juba käib ning ELi toetus sellele on olnud märkimisväärne (733 miljonit eurot Balti riikides ja 488 miljonit eurot Poolas). Kui ajakavast kinni peetakse, on Rail Balticul kõik võimalused saada täiendavaid vahendeid nii praeguse kui ka järgmise ELi rahastamisperioodi raames. Transpordiprojektid võistlevad omavahel selle nimel, et Euroopa ühendamise rahastust toestust saada. Vahendid, mis jäävad ühe projekti raames kasutamata, lähevad mõne muu ELi tasandil prioriteetse transpordiprojekti teostamiseks. Isegi kui ELi eelarvet puudutavate läbirääkimiste täpne tulemus ei ole teada, on üksnes loomulik, et Rail Balticu taolisi projekte, mis vastavad kõigile ELi õigusnormides sätestatud nõuetele, peetakse ka tulevikus rahastamisotsuste tegemisel esmatähtsateks, eriti juhul, kui nende ehitus on juba jõudsasti edenenud.

Usun kindlalt, et Euroopa ei vea Rail Balticu projekti alt, ning loodan, et poliitilised otsustajad Balti riikides kinnitavad, et nad on endiselt pühendunud selle kogu piirkonna jätkusuutliku arengu seisukohast olulise taristuprojekti elluviimisele, ratifitseerides võimalikult kiiresti sellekohase valitsustevahelise kokkuleppe.

Catherine Trautmann

http://ec.europa.eu/transport/themes/infrastructure/ten-t-guidelines/european-coordinators/catherine-trautmann_en.htm

Allikas: Euroopa Komisjoni Esindus Eestis