Esita küsimus elik@nlib.ee

Täna võeti vastu komisjoni ettepanek eu-LISA tugevdamise kohta

09.11.2018

Täna võttis nõukogu vastu komisjoni ettepaneku tugevdada eu-LISA-t ehk Suuremahuliste IT-süsteemide Operatiivjuhtimise Euroopa Ametit. Eu-LISA alustas Tallinnas tööd 2012. aasta detsembris ning vastutab ELi infosüsteemide (SIS II, VIS ja EURODAC) haldamise eest. Ameti tähtsaim operatiivülesanne on tagada nende süsteemide toimimine 24 tundi päevas, seitse päeva nädalas. Lisaks peab amet tagama andmeturbe ja -tervikluse, kooskõla ELi isikuandmete kaitse normidega ning vajalike turvameetmete võtmise.

Eu-LISA tugevdamine on üks ELi 2018.–2019. aasta poliitilistest prioriteetidestOtsige eelneva lingi olemasolevaid tõlkeidEN•••. Eesmärk on parandada ELi rände, julgeoleku ja piirihalduse valdkonna infosüsteemide koostalitlusvõimet ja kõrvaldada olulisi turvalünki.

Rände, siseasjade ja kodakondsuse volinik Dimitris Avramopoulos tervitas eu-LISA tugevdamist, sõnades:„Euroopa täidab oma kohustusi siis, kui ta kaitseb oma elanikke. Täna täidame lubaduse muuta eu-LISA piirihalduse, rände ja julgeoleku valdkonna infosüsteemide keskuseks. Teave on võimas tööriist ja ameti tugevdamisega tagatakse, et piirihaldus- ja õiguskaitseasutused saavad kiiresti kätte Euroopa kodanike kaitsmiseks vajaliku teabe.“

Eu-LISA uute ülesannete hulka kuulub ELi infosüsteemide koostalitlusvõime parandamine, uute süsteemide arendamine, olemasolevate süsteemide uuendamine ja liikmesriikidele toetuse pakkumine. Aastateks 2019–2027 ettenähtud kahe miljardi euro suuruse eelarvega arendab ja haldab amet ELi loodavaid suuri infosüsteeme nagu riiki sisenemise ja riigist lahkumise süsteem, ELi reisiinfo ja -lubade süsteem (ETIAS) ning täiustatud Euroopa karistusregistrite infosüsteem kolmandate riikide kodanike ja kodakondsuseta isikute jaoks (ECRIS-TCN). Lisaks hakkab amet hooldama ja ajakohastama olemasolevaid süsteeme, mille eest ta juba vastutab.

Ettepanekule annavad nüüd allkirja Euroopa Parlamendi president ja nõukogu eesistujariik Austria ning see jõustub 20 päeva pärast seda, kui eu-LISA loob infrastruktuuri, mis võimaldab Euroopa reisiinfo ja -lubade süsteemi (ETIAS) ning riiki sisenemise ja riigist lahkumise süsteemi kasutusele võtta 2021. aasta lõpuks.

Lisateave

Pressiteade – Julgeolekuliit: Euroopa Komisjon väljendab heameelt selle üle, et Euroopa Parlament nõustub ELi reisiinfo ja -lubade süsteemi (ETIAS) kasutuselevõtmise ning eu-LISA tugevdamisega

AvaldusOtsige eelneva lingi olemasolevaid tõlkeidEN••• – Julgeolekuliit: Tugevam ELi amet julgeoleku- ja piirihalduse valdkonna infosüsteemide haldamiseks

Pressiteade – Julgeolekuliit: Komisjon tagab ELi infosüsteemide koostalitlusvõime

TeabelehtOtsige eelneva lingi olemasolevaid tõlkeidEN•••: Julgeolekuliit: Teabelünkade kõrvaldamine

eu-LISA veebisait

Pressiteade täismahusOtsige eelneva lingi olemasolevaid tõlkeidEN•••

Allikas: Euroopa Komisjoni Esindus Eestis