Esita küsimus elik@nlib.ee

Tallinnas toimub kõrgetasemeline julgeoleku-uuringute konverents

14.11.2017

14.–15. novembril toimub Tallinnas selleaastane julgeoleku-uuringute konverents (SRE2017), mille korraldab Euroopa Komisjon koostöös Eesti Sisekaitseakadeemia ja Siseministeeriumiga. Konverents toimub Eesti julgeoleku-uuringute, -innovatsiooni ja -hariduse ürituse raames. 

Üritusele oodatakse ligikaudu 400 osalejat üle kogu Euroopa. Esindatud on mitmesugused julgeolekuga seotud sidusrühmad, nagu teadlased, tööstusharu esindajad, avaliku julgeoleku tagajad ja spetsialistid (s.t tuletõrje, politsei, piirivalve, luureasutused jne) ning poliitikakujundajad.

SRE2017 konverents tuleb sisutihe ja käsitleb ELi julgeoleku-uuringute prioriteete lähiaastatel. Lisaks tutvustatakse spetsiaalses väljapanekuruumis ELi rahastatud projektide abil välja töötatud uuenduslikke julgeolekusüsteeme ja -teenuseid.

Julgeolekuliidu eest vastutav Euroopa Komisjoni volinik sir Julian King rõhutab ELi rahastamise tähtsust julgeoleku-uuringute jaoks: „Ohud, nagu terrorism, küberrünnakud või inimeste põhjustatud või looduslikud katastroofid, on piiri- või rahvusteülesed, kuid seda võivad olla ka lahendused. Julgeoleku-uuringud ja neist tekkinud innovaatilised lahendused on suureks abiks nimetatud probleemidega tegelemisel. Ootan huviga arutelu selle üle, kuidas uuenduslikest ideedest võivad kujuneda innovaatilised lahendused nii tänaste kui ka homsete julgeolekuohtude tõrjumiseks.“

Tänavusel üritusel keskendutaksegi eeskätt sellele, kuidas ületada lõhet teadusuuringute tulemuste ja turu vahel, nii et innovaatilised lahendused vastaksid kokkuvõttes julgeolekuspetsialistide ja teiste lõppkasutajate tegevusnõuetele. „Kui me soovime, et ELi julgeoleku-uuringutel oleks nii Euroopa kodanike kui ka ühiskonna ja majanduse jaoks tervikuna tõeline lisaväärtus, on väga tähtis, et teadusuuringute tulemused leiaksid tööstuses kasutust ja spetsialistid oleksid senisest enam kaasatud“, ütles Euroopa Komisjoni rände ja siseasjade peadirektoraadi peadirektor Matthias Ruete.

****

SRE2017 aitab kaasa tegeliku ja tulemusliku julgeolekuliidu loomisele.

Ühest küljest aitavad Euroopa Liidu rahastatud julgeoleku-uuringud töötada välja tehnikat ja vahendeid, mis on vajalikud terrorismist, kuritegevusest ja looduslikest või inimeste põhjustatud katastroofidest tuleneva ohu maandamiseks, ja muudavad Euroopa seega turvalisemaks. Teisest küljest aitavad julgeoleku-uuringud parandada Euroopa tööstuse olukorda ja muuta seda konkurentsivõimelisemaks, mõjudes seega soodsalt Euroopa majandusele.

ELi rahastamisega reeglina kaasnev piiriülene koostöö aitab kaotada Euroopa killustunud lähenemisviisid ja erinevad tehnilised standardid, parandades samal ajal liikmesriikide ühist suutlikkust, mis on esmatähtis tänaste julgeolekuohtudega tegelemisel ja tugeva ühtse turu ülesehitamisel julgeolekuvaldkonnas. Teadusuuringutel ja innovatsioonil on jätkuvalt tähtis roll nende küsimuste lahendamisel.

Lisateave

Taustapaber meediale

www.sriee2017.com(link is external)

http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-do/policies/industry-for-security/index_en.htmOtsige eelneva lingi olemasolevaid tõlkeidEN•••

https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-section/secure-societies-%E2%80%93-protecting-freedom-and-security-europe-and-its-citizensOtsige eelneva lingi olemasolevaid tõlkeidEN•••

Allikas: Euroopa Komisjoni esindus Eestis