Esita küsimus elik@nlib.ee

Sotsiaalne dumping: saadikud nõuavad töötajatele kaitset

21.09.2016

Kuna konkurents on majanduses karm, üritavad ettevõtted tihti alandada oma tööjõukulusid „sotsiaalse dumpingu“ abil. Näiteks registreerivad ELi ettevõtted oma töötajad mõned teises liikmesriigis, kus võrreldes firma asukohamaaga kehtib nõrgem tööjõuregulatsioon. Teema oli päevakorral septembri täiskogul, kui saadikud rõhutasid vajadust teha sellele ebaausale konkurentsile lõpp. Ülevaate debatist teeb EuroparlTV.

Sotsiaalne dumping puudutab peamiselt põllumajandus-, ehitus-, toitlustus-, transpordi ja  tervishoiusektorit, samuti hooldajaid ja koduabilisi.

Täiskogul 14. septembril heakskiidu saanud parlamendi resolutsioon järgi hõlmab sotsiaalne dumping „palju erinevaid tahtlikke kuritarvitusi ning kehtivatest Euroopa ja riiklikest õigusaktidest kõrvalehoidumist“. Raporti autoriks on sotsiaaldemokraate ja Prantsusmaad esindav Guillaume Balas.

Resolutsiooni järgi tuleb ELis suurendada tööturul teostatavaid kontrolle, koostada nn must nimekiri sotsiaalset dumpingut praktiseerivatest ettevõtetest ja võtta kasutusele Euroopa tasandi sotsiaalkindlustuskaart.

Kuidas ettevõtted tööjõukuludest kõrvale hoiavad? Näiteks kasutatakse töötajate registreerimiseks mõnes teises liikmesriigis seal loodud riiulifirmasid või saadetakse töötaja pidevalt uuesti „lähetusele“.

Juba aastaid on olnud töös töötajate lähetamist reguleeriva direktiivi ülevaatamine.

Alampalk

Sotsiaalne dumping ja madalad palgad suurendavad vaesusriski ja sotsiaalset tõrjutust. Septembri täiskogul, 15. septembril, olid päevakorral alampalga tagamise kavad Euroopa Liidus.

EP tööhõivekomisjoni juht Thomas Händel lausus istungitesaalis toimunud debati käigus, et miinimumpalk peaks olema vähemalt 60 protsenti vastava liikmesriigi keskmisest palgast. „Alampalk peab võimaldama katta peamised elamiskulud. Ühtlasi aitab see kaasa majanduse taastumisele,“ lausus vasakpoolsete liitfraktsiooni ja Saksmaad esindav saadik.

Töö- ja eraelu tasakaal

Tasakaalu leidmine töö ja pereelu vahel on väljakutse, millega eelkõige seisavad vastakuti lastega naised ja inimesed, kes peavad hoolitsema vanemate pereliikmete eest. Antud teemale keskenduva resolutsiooni kinnitas täiskogu 13. septembril.

Raporti järgi on vaja rohkem rõhku panna paindlikule töökorraldusele ja lastehoiu kvaliteedi parandamisele. Lisaks tuleb täiendada ELis vanemapuhkusele kehtivaid reegleid.

„Elu ei koosne ainult tööst, ruumi peab jääma nii perekonna kui eraelu jaoks,“ ütles resolutsiooni üks autoritest, Roheliste / Euroopa Vabaliidu fraktsiooni ja Lätit esindav Tatjana Ždanoka.

„Soolise võrdõiguslikkuse tagamiseks peavad isad rohkem panustama perekohustustesse,“ sõnas raporti teine autor, sotsiaaldemokraate ja Leedut esindav Vilija Blinkevičiūtė.

Allikas: europarl.europa.eu