Esita küsimus elik@nlib.ee

Soolise võrdõiguslikkuse strateegia: Saadikud soovivad näha selgemaid eesmärke

09.06.2015

Teisipäeval vastu võetud resolutsiooni kohaselt peaks ELi uues soolise võrdõiguslikkuse strateegias olema selgemad eesmärgid, konkreetne tegevuskava ja efektiivsem jälgimissüsteem, et tagada tõelised edusammud diskrimineerimisega võitlemisel.

Parlament leiab, et välja tuleks töötada konkreetsed meetmed naiste eri rühmade, sh puuetega naiste, sisserännanute ja rahvusvähemuste, roma naiste, eakate naiste, üksikemade ja LGBTI naiste õiguste tugevdamiseks.

Resolutsioon võeti vastu häältega: 341 poolt, 281 vastu, 81 erapooletut.

Hoolimata erinevustest keskendusid saadikud peamisele eesmärgile: saavutada tõeline sooline võrdõiguslikkus Euroopas,” ütles raportöör Maria Noichl (S&D, DE).

Saadikud kutsuvad Euroopa Komisjoni esitama siduvate õigusaktide ettepanekud naiste- ja tütarlastevastase vägivallaga võitlemiseks ning kutsuvad ELi liikmesriike üles Istanbuli konventsiooni ratifitseerima. Erilist tähelepanu tuleks pöörata naiste- ja tütarlastevastase vägivalla uutele vormidele, näiteks küberahistamisele ja küberjälitamisele.

“Vaesuse feminiseerumine võib suurendada naistega kaubitsemist, seksuaalset ekspluateerimist ja sundprostitutsiooni, mis suurendab veelgi naiste rahalist sõltumist,” nendivad saadikud resolutsioonis. Liikmesriike kutsutakse üles leidma võimalusi vähendada nõudlust ja luua programmid prostitutsiooniga tegelemisest loobumiseks.

Saadikud rõhutavad paindlike töövormide tähtsust, et naised ja mehed saaksid pere- ja tööelu ühitada. Liikmesriike kutsutakse samuti üles võitlema naiste ebakindla ja deklareerimata tööga, mis põhjustab nende suuremat vaesust.

Resolutsioon kutsub liikmesriike ja ELi institutsioone üles võtma sisemisi meetmeid, et suurendada võrdõiguslikkust oma otsustusorganites.

Parlament kutsub Euroopa Komisjoni üles toetama liikmesriike kvaliteetsete ja hõlpsasti kättesaadavate seksuaal- ja reproduktiivtervise teenuste ning õiguste, turvalise ja seadustatud abordi ja rasestumisvastaste vahendite ning üldiste tervishoiuteenuste tagamisel. Koolides tuleks rakendada seksuaalhariduse programmid, leiavad saadikud.

Võitlus LGBTI inimeste kiusamisega ja nende suhtes levinud eelarvamustega peaks olema osa ELi jõupingutustest võitluses sooliste stereotüüpidega, rõhutatakse resolutsioonis. Samuti juhivad saadikud tähelepanu otsustavale rollile, mida haridus täidab sooliste stereotüüpide vastases võitluses ning soopõhise diskrimineerimise lõpetamises.

Saadikud kutsuvad Euroopa Komisjoni üles toetama soolise võrdõiguslikkuse süvalaiendamist, sooteadliku eelarvestamise ja soolise mõju hindamise kasutamist kõigil valitsemistasanditel ja iga seadusandliku ettepaneku puhul. Samuti palutakse liikmesriikidel viia oma eelarvetesse sisse sooline mõõde, et analüüsida valitsuse programme ja poliitikat, nende mõju vahendite eraldamisele ning panust naiste ja meeste võrdõiguslikkuse tagamisse.

 

Allikas: Euroopa Parlament