Esita küsimus elik@nlib.ee

Õiguse andmebaasid

EUR-Lex –  juurdepääs Euroopa Liidu õigusaktidele

PreLex – perioodiline institutsioonidevaheliste menetluste andmebaas, mis võimaldab jälgida komisjoni ja teiste institutsioonide osavõtul kulgeva otsustamisprotsessi tähtsamaid etappe.

JURE – kohtualluvus ning kohtuotsuste tunnustamine ja täitmine tsiviil- ja kaubandusasjades

N-Lex – ühine juurdepääs ELi 23 liikmesriigi õigusakte sisaldavatele andmebaasidele

Elektrooniline Euroopa Liidu Teataja

Legislative train – EL-i seadusandlikku protsessi jälgiv Euroopa Parlamendi andmebaas

Legislative Observatory (OEIL) – Euroopa Parlamendi hallatav andmebaas, mis sisaldab seadusloomet ettevalmistavaid dokumente ning võimaldab jälgida seadusloomega seotud ELi institutsioonide tegevust, hinnata Euroopa Parlamendi ja selle komisjonide tööpanust, Euroopa Komisjoni aastast tegevuskava ja Euroopa Nõukogu eesistujate ettepanekuid.

VoteWatch.eu  – sõltumatu Euroopa Parlamendi hääletusi jälgiv lehekülg

IPEX – ELi õigusaktide eelnõude menetlemine liikmesriikide parlamentides

Eudralex – ELi farmaatsiasektori seadusandlus

Dokumendiregistrid:
Euroopa Parlament
Euroopa Komisjon
Euroopa Liidu Nõukogu
Euroopa Ülemkogu järeldused
Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee
Regioonide Komitee

Euroopa Komisjoni riigiabi register

Euroopa Kohtu praktika
       Ajalooline kohtupraktika

Euroopa ombudsmani poolt uuritud juhtumite andmebaas

Euroopa Komisjoni rahvusvaheliste lepingute ja kokkulepete andmebaas – sisaldab kahe- ja mitmepoolseid lepinguid, mida saab otsida riigi, organistatsiooni ja tegevusvaldkonna järgi.

Euroopa Liidu Nõukogu rahvusvaheliste kokkulepete ja konventsioonide andmebaas

Õigusterminoloogia – Justiitsministeeriumi lehekülg

Estlex – Eesti seadusandlus

Elektrooniline Riigi Teataja