Esita küsimus elik@nlib.ee

Õiguse andmebaasid

EUR-Lex –  juurdepääs Euroopa Liidu õigusaktidele

JURE – kohtualluvus ning kohtuotsuste tunnustamine ja täitmine tsiviil- ja kaubandusasjades

N-Lex – ühine juurdepääs ELi 23 liikmesriigi õigusakte sisaldavatele andmebaasidele

Elektrooniline Euroopa Liidu Teataja

Legislative train – EL-i seadusandlikku protsessi jälgiv Euroopa Parlamendi andmebaas

VoteWatch.eu  – sõltumatu Euroopa Parlamendi hääletusi jälgiv lehekülg

IPEX – ELi õigusaktide eelnõude menetlemine liikmesriikide parlamentides

Eudralex – ELi farmaatsiasektori seadusandlus

Dokumendiregistrid:
Euroopa Parlament
Euroopa Komisjon
Euroopa Liidu Nõukogu
Euroopa Ülemkogu järeldused
Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee
Regioonide Komitee

Euroopa Komisjoni riigiabi register

Euroopa Kohtu praktika
       Ajalooline kohtupraktika

Euroopa ombudsmani poolt uuritud juhtumite andmebaas

Euroopa Komisjoni rahvusvaheliste lepingute ja kokkulepete andmebaas – sisaldab kahe- ja mitmepoolseid lepinguid, mida saab otsida riigi, organistatsiooni ja tegevusvaldkonna järgi.

Euroopa Liidu Nõukogu rahvusvaheliste kokkulepete ja konventsioonide andmebaas

Õigusterminoloogia – Justiitsministeeriumi lehekülg

Estlex – Eesti seadusandlus

Elektrooniline Riigi Teataja