Esita küsimus elik@nlib.ee

Saadikud soovivad põhiõiguste olukorra järelevalvet ELi liikmesriikides

25.10.2016

Euroopa Komisjon peaks sisse seadma siduva järelevalvemehhanismi, mis võimaldaks igal aastal saada ülevaate demokraatia, põhiõiguste ja õigusriigi olukorrast liikmesriikides, märgib teisipäeval EPs vastu võetud resolutsioon. Mehhanismi juurde peaksid kuuluma objektiivsed näitajad ja selles peaks olema sätestatud selge, järk-järguline lähenemine põhiõiguste rikkumiste lahendamiseks, lisavad saadikud.

“Oleme loonud ELi jaoks instrumendid, et jõustada otsuseid teistes poliitikavaldkondades – konkurentsipoliitika, politsei- ja justiitskoostöö, välispoliitika vallas (…). Aga meie põhiväärtused ei ole kaitstud instrumentidega, mis on piisavalt tugevad, et tagada, et ELi väärtustest peetakse kinni,” ütles  raportöör Sophie in’t Veld (ALDE, NL) enne hääletust toimunud arutelul. Resolutsioon võeti vastu häältega 405 poolt, 171 vastu ja 39 erapooletut.

Uus ELi mehhanism peaks tagama, et kõik ELi liikmesriigid austavad ELi lepingutes toodud väärtusi ja peaks sätestama selged, andmetel põhinevad ja mittepoliitilised kriteeriumid, et hinnata süsteemselt ja erapooletult demokraatia, põhiõiguste ja õigusriigi olukorda liikmesriikides.

Parlamendi ettepaneku eesmärgiks on ühendada eksisteerivad põhiõiguste, demokraatia ja õigusriigi järelevalve mehhanismid üheks instrumendiks ja tagada, et neid mehhanisme kasutataks täielikult. Samuti soovitakse muuta olukorda, kus kandidaatriikide puhul jälgitakse põhiõiguste, demokraatia ja õigusriigi olukorda, aga juba liikmeks astunud riikide puhul on järelevalve vahendid puudulikud.

Edasised sammud

Parlamendi resolutsioonis palutakse Euroopa Komisjonil esitada 2017. aasta septembriks ettepanek demokraatiat, õigusriigi põhimõtet ja põhiõigusi käsitleva ELi pakti sõlmimiseks institutsioonidevahelise kokkuleppe vormis, mis ühendaks, ühtlustaks ja täiendaks olemasolevaid mehhanisme. Euroopa Komisjon on kohustatud esitama parlamendi ettepanekule põhjendustega vastuse.

Allikas: europarl.europa.eu