Esita küsimus elik@nlib.ee

Saadikud nõuavad Eston Kohveri, Oleg Sentsovi, Nadija Savtšenko ja Oleksandr Koltšenko vabastamist

10.09.2015

Saadikud nõuavad tungivalt, et Venemaa vabastaks Eston Kohveri, Oleg Sentsovi, Nadija Savtšenko ja Oleksandr Koltšenko, mõistes “teravalt hukka Eesti ja Ukraina territoriaalse terviklikkuse jõhkra rikkumise”.

Resolutsioonis nõutakse tungivalt, et “Venemaa Föderatsioon tegutseks kooskõlas oma rahvusvaheliste kohustustega, vabastaks Eston Kohveri viivitamatult ja tagaks talle turvalise tagasipöördumise Eestisse.”

Saadikud mõistavad teravalt hukka Oleg Sentsovile ja Oleksandr Koltšenkole ebaseadusliku karistuse määramise ja nende vangistamise. Venemaad kutsutakse üles neid viivitamatult vabastama ja tagama nende turvalise tagasipöördumise Ukrainasse.

Samuti nõutakse kõigi ebaseaduslikult kinnipeetavate Ukraina kodanike, sealhulgas Nadija Savtšenko vabastamist “kooskõlas Minski kokkulepete rakendamise meetmete kokku lepitud paketiga ning võetud kohustusega vabastada kõik pantvangid ja kõik Ukraina konfliktiga seoses kinni peetavad isikud.”

Parlament “mõistab teravalt hukka Ukraina ja Eesti territoriaalse terviklikkuse jõhkra rikkumise mõlema riigi kodanike ebaseadusliku röövimise teel, et neile saaks esitada süüdistuse Venemaa kohtus”. Saadikud rõhutavad, et Venemaa kohtud ei ole pädevad mõistma kohut tegude üle, mis on toime pandud väljaspool Venemaa rahvusvaheliselt tunnustatud territooriumit.

Parlament palub nõukogul koostada ELi ühise nimekirja ametiisikutest, kes on vastutavad Eston Kohveri, Nadija Savtšenko, Oleg Sentsovi ja Oleksandr Koltšenko röövimise, ebaseadusliku kinnipidamise ja neile karistuse määramise eest, kehtestada kõnealustele ametiisikutele kogu ELi hõlmav viisakeeld ja seda rakendada ning külmutada kõik finantsvarad, mida nemad või nende lähimad pereliikmed Euroopa Liidus omavad.

Resolutsioonis nõutakse tungivalt, et Euroopa Ülemkogu eesistuja ning Euroopa Komisjoni asepresident ja liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja esitaksid tervikliku poliitilise strateegia, mis võimaldaks ELil haarata taas initsiatiivi ning järgida Venemaa suhtes selgepiirilisemat poliitikat.

Resolutsioon võeti vastu häältega 378 poolt, 111 vastu, 138 erapooletut.

 

Allikas: Euroopa Parlament