Esita küsimus elik@nlib.ee

Saadikud kiitsid heaks väiksemate kohtuvaidluste menetluse muudatused piiriüleste võlgade lihtsamaks tagasisaamiseks

07.10.2015

Kolmapäeval heaks kiidetud väiksemate kohtuvaidluste menetluse muudatused lubavad enamal hulgal kodanikel ja väikeettevõtetel kasutada lihtsustatud menetlust piiriüleste võlgade tagasisaamiseks. Muudatused, mis tuleb veel heaks kiita ELi ministrite poolt suurendaksid menetluse alla kuuluva nõude maksimaalset piirväärtust 2000 eurolt 5000 eurole.

2009. aastast kasutusel olev Euroopa väiksemate kohtuvaidluste menetlus on lihtsustatud menetlus, milles nõuete esitajatel on võimalik kasutada standardseid vorme, et esitada nõue juhul kui pool kelle suhtes nõue esitatakse asub teises ELi liikmesriigis. Parlament kiitis muudatused heaks häältega 650 poolt, 26 vastu, 28 erapooletut.

Peamised muudatused:

– Menetlus tehakse kättesaadavamaks: menetluse alla kuuluva nõude maksimaalset piirväärtust suurendatakse 2000 eurolt 5000 eurole.
– Tagatakse kohtukulude proportsionaalsus: Euroopa väiksemate nõuete menetluses tasumisele kuuluv riigilõiv ei tohi nõude suhtes ebaproportsionaalne olla ning ei tohiks olla suurem riigisisese lihtmenetluse puhul selles liikmesriigis rakendatavast riigilõivust. Liikmesriigid peavad tagama, et pooled saavad riigilõivu tasuda kaugmakse teel.
– Kohtuistungite pidamiseks julgustatakse pooli kasutama sidevahendeid, näiteks video- või telekonverentsi.
– Liikmesriikidel tuleb tagada, et pooled saavad tasuta nii praktilist abi vormide täitmisel kui ka üldist teavet Euroopa väiksemate nõuete menetluse kohaldamisala kohta ning üldist teavet selle kohta, millised kohtud on asjaomases liikmesriigis pädevad otsustama Euroopa väiksemate nõuete menetluses.

Heakskiidetud teksti kohaselt hinnatakse viie aasta jooksul kas on vajalik piirväärtust veel suurendada. Samuti hinnatakse kas Euroopa väiksemate nõuete menetluse kohaldamisala laiendamine, eelkõige töötasu nõuetele, on asjakohane, et hõlbustada õiguskaitse kättesaadavust töötajatele piiriülestes töövaidlustes tööandjaga.

Edasised sammud

Jõustumiseks tuleb muudatused veel heaks kiita ELi Nõukogu poolt. Muudatusi hakatakse kohaldama 18 kuud pärast jõustumist.

 

Allikas: Euroopa Parlament