Esita küsimus elik@nlib.ee

Rohelisele majandusele ülemineku rahastamine

15.01.2020

14.01.2020

Täna esitatud Euroopa rohelise kokkulepe investeerimiskava eesmärk on aidata koondada avaliku ja erasektori investeeringuid, et leida majanduse ümberkujundamiseks vähemalt triljon eurot.

Euroopa Liit on võtnud eesmärgi saada 2050. aastaks esimeseks kliimaneutraalseks piirkonnaks. See nõuab nii ELilt kui ka liikmesriikide avalikult ja erasektorilt märkimisväärseid investeeringuid. Neil piirkondadel, mida üleminek mõjutab rohkem, seisavad ees põhjalikud majanduslikud ja sotsiaalsed muutused ning nendele pakutakse õiglase ülemineku mehhanismi kaudu nii rahalist kui ka praktilist abi.

Euroopa Komisjoni president Ursula von der Leyen ütles: „Euroopa roheline kokkuleppe on meie kava, kuidas muuta Euroopa 2050. aastaks kliimaneutraalseks. Selle kava keskmes on inimesed. Meid ootab ees pöördeline üleminek. Saame sellega hakkama ainult juhul, kui oleme õiglased ja arvestame kõigiga. Selleks et keegi ei jääks kõrvale, toetame oma kodanikke ja piirkondi, kellel tuleb selle protsessi käigus teha suuremaid jõupingutusi. Roheline kokkulepe eeldab suuri investeeringuid, mis meil on kavas muuta võimalusteks. Täna esitatud kava abil võetakse kasutusele vähemalt 1 triljon eurot. See näitab meile teed tulevikku ja vallandab roheliste investeeringute laine.“

Euroopa rohelise kokkuleppe investeerimiskava

Euroopa rohelise kokkuleppe investeerimiskavaga kaasatakse ELi vahendid ning luuakse raamistik avaliku ja erasektori investeeringute soodustamiseks. Investeerimiskava täiendab muid rohelise kokkuleppe algatusi ja hõlmab järgmist.

  • Rahastamine. Järgmisel kümnel aastal tehakse vähemalt 1 triljoni euro väärtuses kestlikke investeeringuid. Erasektori investeeringuid aitavad lisaks Euroopa Investeerimispangale kaasata ELi eelarvest kliima- ja keskkonnameetmetele eraldatavad vahendid, mille osakaal eelarves on suurem kui kunagi varem.
  • Soodustav raamistik. EL soodustab avaliku ja erasektori investeeringute kaasamist ja ümbersuunamist. Finantssüsteemi keskmes hakkab olema kestlik rahastamine, mis pakub vahendeid ja võimalusi investoritele. Lisaks soodustab EL keskkonnahoidlikke riigihankeid ja eelarvestamist ning soovib lihtsustada õiglase ülemineku piirkondadele antava riigiabi heakskiitmise menetlust.
  • Praktiline abi. Komisjon toetab avaliku sektori asutusi ja projektiarendajaid kestlike projektide kavandamisel, väljatöötamisel ja elluviimisel.

Õiglase ülemineku mehhanism

Õiglase ülemineku mehhanismi kaudu pakutakse sihtotstarbelist abi, et tagada 2021.–2027. aastal vähemalt 100 miljardit eurot majanduslike ja sotsiaalsete tagajärgede leevendamiseks piirkondades, mida üleminek mõjutab kõige rohkem. Mehhanismi kaudu rahastatakse investeeringuid, mille eesmärk on abistada fossiilkütuse väärtusahelast sõltuvaid töötajaid ja kogukondi. Õiglase ülemineku mehhanism koosneb kolmest peamisest rahastamisvahendist:

1) Õiglase ülemineku fond, kuhu eraldatakse ELi vahenditest 7,5 miljardit eurot lisaks summadele, mis on juba ette nähtud komisjoni ettepanekus ELi järgmise pikaajalise eelarve kohta. Raha saamiseks peavad liikmesriigid komisjoniga koostöös määrama kindlaks abikõlblikud territooriumid ning võtma kohustuse eraldada lisaks sama suure summa Euroopa Regionaalarengu Fondi ja Euroopa Sotsiaalfond+ vahenditest ning täiendama seda veel oma ressurssidest. Kokkuvõttes tehakse kättesaadavaks 30–50 miljardit eurot. Toetust antakse peamiselt piirkondadele, näiteks muutuval tööturul vajaminevate oskuste omandamiseks ning uute majandusvõimaluste loomiseks. Samuti toetatakse investeeringuid üleminekuks puhtale energiale, näiteks energiatõhususe valdkonnas.

2) InvestEU programmi sihtotstarbeline õiglase ülemineku kava, mille abil kaasatakse kuni 45 miljardit eurot investeeringuid. Kavaga meelitatakse ligi erainvesteeringuid piirkondade toetuseks ja  uute majanduskasvuvõimaluste loomiseks.

3) Avaliku sektori laenurahastu, mida rakendatakse koos Euroopa Investeerimispangaga ning millel on ELi eelarve tagatis. Selle abil kaasatakse 25–30 miljardit eurot investeeringuid. Rahastust pakutakse avaliku sektori asutustele laenu näiteks selleks, et teha investeeringuid kaugküttevõrkudesse ja remontida hooneid.

Lisateave

Pressiteade täismahus

TEABEKIRI: Euroopa rohelise kokkuleppe investeerimiskava ja õiglase ülemineku mehhanismi selgitus

Teabelehed

Komisjoni teatis kestliku Euroopa investeerimiskava kohtaOtsige eelneva lingi olemasolevaid tõlkeidEN•••

Õiglase ülemineku fondi asutamise määruse ettepanekOtsige eelneva lingi olemasolevaid tõlkeidEN•••

Ühissätete määruse muudatusedOtsige eelneva lingi olemasolevaid tõlkeidEN•••

Euroopa roheline kokkulepe

Allikas: Euroopa Komisjoni Esindus Eestis