Esita küsimus elik@nlib.ee

Rahapesuvastane ja terrorismi rahastamise vastane võitlus: komisjon hindab riske ja kutsub üles normide rangemale rakendamisele

25.07.2019

Euroopa Komisjon võtab täna vastu teatise ja neli aruannet, mis aitavad Euroopa ja liikmesriikide asutustel paremini võidelda rahapesu ja terrorismi rahastamise riskide vastu. Junckeri komisjon kehtestas neljanda ja viienda rahapesuvastase direktiiviga ranged ELi normid ning tugevdas Euroopa Pangandusjärelevalve järelevalverolli. Aruannetes rõhutatakse vajadust neid täies ulatuses rakendada ja juhitakse tähelepanu asjaolule, et ikka veel vajavad kõrvaldamist mitmed struktuurilised puudused liidu rahapesu- ja terrorismi rahastamise vastase võitluse normide rakendamisel. Tänasele paketile tuginetakse tulevastes poliitilistes valikutes, et otsustada, kuidas ELi rahapesuvastase võitluse raamistikku veelgi tugevdada.

Esimene asepresident Frans Timmermans ütles„Me peame jätma kurjategijad ja terroristid ilma kõigist võimalustest meie finantssüsteemi kuritarvitada ja ähvardada eurooplaste julgeolekut. On mõned väga konkreetsed parandused, mida saab kiiresti ellu viia. Komisjon jätkab seejuures liikmesriikide toetamist, mõeldes samal ajal sellele, kuidas lahendada ülejäänud struktuursed probleemid.”

Euro ja sotsiaaldialoogi eest vastutav komisjoni asepresident Valdis Dombrovskis, kelle haldusalasse kuuluvad ka finantsstabiilsus, finantsteenused ja kapitaliturgude liit, ütles: „Euroopa finantssüsteemi tervikluse säilitamiseks ja finantsstabiilsust ähvardavate riskide vähendamiseks on hädavajalik usaldusväärne rahapesu ja terrorismi rahastamise ennetamise ja nende vastu võitlemise raamistik. Ometi tõendab ka täna avaldatav analüüs, et kõigi liikmesriikide kõik pangad ei kohalda meie rangeid rahapesuvastase võitluse norme ühtemoodi. See näitab struktuurset probleemi, mis piirab liidu suutlikkust hoida ära finantssüsteemide kasutamine ebaseaduslikel eesmärkidel. Sellele probleemile on vaja pöörata tähelepanu ja see tuleb lahendada pigem varem kui hiljem.“

Euroopa Liidu õigus- ja tarbijaküsimuste ning soolise võrdõiguslikkuse volinik Věra Jourová lisas: „Meil on ranged ELi tasandi rahapesuvastased normid, kuid meil on vaja, et liikmesriigid neid ka kohaldaksid. Me ei soovi, et ELis oleks mingeid nõrkusi, mida kurjategijad saavad ära kasutada. Hiljutised skandaalid on näidanud, et liikmesriigid peaksid seda küsimust tõsiselt võtma.“

Teatises „ELi rahapesu- ja terrorismi rahastamise vastase raamistiku paremaks rakendamiseks“ antakse ülevaade neljast täna avaldatavast aruandest: riigiüleses riskihindamisaruandes esitatakse värskeid andmeid rahapesu ja terrorismi rahastamisega seotud sektoripõhiste riskide kohta; finantssektoris hiljuti aset leidnud kõrgetasemeliste rahapesujuhtumite hindamiserahapesu andmebüroode ja pangakontode keskregistrite omavahelise ühendamisearuannetes analüüsitakse praeguse rahapesuvastase järelevalve ja koostöö puudusi ning tutvustatakse võimalikke lahendusi.

Rahapesuriskide hindamine siseturul

Riigiülene riskihindamisaruanne aitab liikmesriikidel avastada rahapesu ja terrorismi rahastamise riske ning nendega võidelda. Komisjon on seda koostanud iga kahe aasta järel alates 2017. aastast.

Aruanne näitab, et erinevad ametkonnad on rakendanud enamiku esimese riigiülese riskihindamise soovitustest. Siiski püsivad mõningad horisontaalsed haavatavused, eelkõige seoses anonüümsete toodete, tegelike tulusaajate kindlakstegemise ja selliste õigusaktidega reguleerimata uute toodetega nagu virtuaalvarad. Osa neist probleemidest lahendab viienda rahapesuvastase direktiivi eelseisev ülevõtmine siseriiklikku õigusesse. Aruandes tuletatakse ka meelde, et liikmesriigid ei ole veel siseriiklikku õigusesse täielikult üle võtnud neljandat rahapesuvastast direktiivi. Komisjon kutsub liikmesriike üles rakendama direktiivi täies ulatuses ja järgima kõnealuses aruandes esitatud soovitusi. Seeläbi paraneks järelevalveasutuste vaheline koostöö, suureneks kohustatud isikute teadlikkus ja saaks täiendavaid suuniseid tegelike tulusaajate kindlakstegemiseks.

Hiljutiste rahapesujuhtumite hindamine ja saadud õppetunnid

Komisjon analüüsis pärast tihedat suhtlemist Euroopa Parlamendiga ja nõukogu 2018. aasta detsembri sellekohast taotlust kümmet viimast avalikuks saanud rahapesujuhtumit ELi pankades, et teha kindlaks nende põhjused ja kuidas neid edaspidi vältida.

Ehkki kõnealune aruanne ei ole ammendav, näitab see, et:

Pangad ei järginud mitme analüüsitud juhtumi puhul rahapesuvastaseid nõudeid mõjusalt ja mõnikord ei täitnud nad neid üldse. Neil puudusid sisemised mehhanismid rahapesu ärahoidmiseks ja nad ei kohandanud oma rahapesu- / terrorismi rahastamise vastast poliitikat oma riskantsetele ärimudelitele. Aruandes rõhutati ka seda, et sellist poliitikat ei olnud kas üksikute üksuste või grupi tasandil kooskõlastatud.

Riiklike ametiasutuste järelevalvetegevuse õigeaegsus ja mõjusus erinesid märkimisväärselt. Olulisi erinevusi esines prioriteetide seadmise ning ressursside, oskusteabe ja töövahendite eraldamise alal. Konkreetsemalt kippusid järelevalveasutused pangagruppide järelevalve puhul ülemäära usaldama asukohaliikmesriigi rahapesuvastast raamistikku ja see vähendas järelevalvemeetmete mõjusust piiriüleste juhtumite puhul ELi tasandil. Peale selle vähendas vastutusalade jaotus rahapesuvastaste asutuste, usaldatavusnõuete täitmise järelevalve asutuste, rahapesu andmebüroode ja õiguskaitseasutuste koostöö tulemuslikkust.

Need puudused viitavad ELi normide rakendamisel esinevatele struktuursetele probleemidele, mida ei ole veel lahendatud. ELi normide rakendamist takistab regulatiivne ja järelevalveline killustatus ning see, kui erinevad on avaliku sektori asutuste ülesanded, volitused ja neile kättesaadavad töövahendid. Rahapesuvastase poliitika ja järelevalve puudused on ilmsemad piiriülestes olukordades nii ELi piires kui ka suhetes kolmandate riikidega. Ehkki pangad ja järelevalveasutused on võtnud olulisi meetmeid, jääb veel palju teha. Näiteks on vaja järelevalvet liikmesriikide vahel veelgi ühtlustada ja tugevdada.

Vajadus tihendada rahapesu andmebüroode koostööd

Rahapesu andmebürood täidavad asjaomastes riikides rahapesuriskide tuvastamisel ülimalt olulist rolli. Komisjoni eksperdirühmana moodustatud ELi rahapesu andmebüroode platvorm on koostööd viimastel aastatel oluliselt parandanud, kuid komisjon leidis veel lahendamata probleeme:

  • Teabe kättesaadavus rahapesu andmebüroodele: mõnel rahapesu andmebürool ei ole erineva staatuse, volituste ja töökorralduse tõttu võimalust saada ja jagada asjakohast (finants-, haldus- ja õiguskaitse)teavet.
  • Teabe jagamine rahapesu andmebüroode vahel on ebapiisav ja pahatihti liiga aeglane.
  • IT-vahendid: rahapesu andmebüroodel ei ole mõnikord asjakohaseid IT-vahendeid teabe tõhusaks FIU.net’ist alla ja sinna üles laadimiseks.
  • ELi rahapesu andmebüroode platvormi piiratud kasutusala. Platvormilt ei saa õiguslikult siduvaid andmevorme, suuniseid ega standardeid.

Aruandes soovitatakse teha mõned konkreetsed muudatused, näiteks luua uus tugimehhanism, mis parandaks rahapesu andmebüroode koostööd ELis.

Pangakontode keskregistrite omavaheline ühendamine

Pangakontode keskregistrite omavahelise ühendamise aruandes on nimetatud rida elemente, mida tuleb pangakontode keskregistrite ja andmeotsingusüsteemide võimaliku omavahelise ühendamise jaoks arvesse võtta. Komisjon arvab, et selline süsteem võiks olla detsentraliseeritud süsteem, millel on ühine ELi tasandi platvorm. Omavaheliseks ühendamiseks on vaja seadusandlikke meetmeid, millele peab eelnema konsulteerimine liikmesriikide valitsuste, rahapesu andmebüroode, õiguskaitseasutuste ja kriminaaltulu jälitamise talitustega.

Edasised sammud

Tänased aruanded on aluseks debatile tulevaste meetmete üle kõnealuses valdkonnas, sh seoses finantsasutuste kohustustega ning mõjusa järelevalve jaoks vajalike volituste ja töövahenditega. Pangandusturu praegune integratsiooni tase nõuab samuti täiendavat tööd rahapesu- / terrorismi rahastamise vastase võitluse raamistiku piiriüleste aspektide kallal. Komisjon jälgib tähelepanelikult ELi rahapesuvastaste normide rakendamist liikmesriikides.

Taustteave

EL on tugevdanud Junckeri komisjoni ametiajal rahapesu- / terrorismi rahastamise vastase võitluse raamistikku, võttes vastu neljanda rahapesuvastase direktiivi, mille liikmesriigid pidid võtma siseriiklikku õigusesse üle 2017. aasta juuniks. Komisjon hindab neljanda rahapesuvastase direktiivi ülevõtmist, kontrollides samal ajal ka seda, kas liikmesriigid rakendavad norme õigesti. Komisjon on algatanud rikkumismenetluse enamiku liikmesriikide vastu, kuna komisjon leidis, et liikmesriikidelt saadud teadetes ei kajastu kõnealuse direktiivi täielikku ülevõtmist.

Viies rahapesuvastane direktiiv laiendab rahapesu andmebüroode volitusi, suurendab tegelike tulusaajate teabe läbipaistvust, aga reguleerib ka virtuaalraha ja ettemaksekaartide kasutamist, et hoida paremini ära terrorismi rahastamist. Liikmesriigid peavad võtma direktiivi oma õigusesse üle jaanuariks 2020.

Komisjon moodustas 2018. aasta mais, pärast mitme rahapesujuhtumi ilmsikstulekut 2018. aastal, ühise töörühma koos Euroopa järelevalveasutuste ja Euroopa Keskpangaga. Töörühma soovituste alusel avaldas komisjon 2018. aasta septembris teatise Euroopa Pangandusjärelevalve rolli tugevdamiseks rahapesuvastase võitluse ja usaldatavusnõuete raamistike tugevdamise ning uute normide kohta. See viis 2018. aasta detsembris viienda kapitalinõuete direktiivi vastuvõtmiseni ja seega pankade usaldatavusnõudeid käsitlevas õiguses rahapesu- ja terrorismi rahastamise vastase võitluse mõõtme tugevdamiseni.

Lisateave

Pressiteate täistekst

Küsimused ja vastused

ELi rahapesuvastase raamistiku leheküljelt leiate järgmised dokumendid:

  • Teatis: ELi rahapesu- ja terrorismi rahastamise vastase raamistiku paremaks rakendamiseks
  • Aruanne ELi krediidiasutuste hiljutiste väidetavate rahapesujuhtumite hindamise kohta
  • Riigiülene riskianalüüsiaruanne
  • Rahapesu andmebüroo aruanne

Aruanne pangakontode keskregistrite omavahelise ühendamise kohta

Allikas: Euroopa Komisjoni Esindus Eestis