Esita küsimus elik@nlib.ee

Parlament kutsub ELi üles kiirelt tegutsema, et ära hoida uusi hukkumisi Vahemerel

29.04.2015

Kolmapäeval vastu võetud resolutsioonis kutsuvad saadikud ELi tegema kõik endast sõltuva, et ära hoida uusi hukkumisi Vahemerel, sealhulgas näiteks suurendades operatsiooni Triton volitusi “otsingu- ja päästeoperatsioonideks ELi tasandil”.

Saadikud kutsuvad üles kehtestama siduva kvoodi varjupaigataotlejate jaotamiseks kõikide liikmesriikide vahel, suurendama panust ümberasustamisprogrammidesse ja võtma vastu rangemaid meetmeid inimkaubitsejate vastu.

Saadikud nõuavad, et EL annaks operatsioonile Triton selged volitused, laiendades selle tegevuspiirkonda ja suurendades selle volitusi otsingu- ja päästeoperatsioonideks ELi tasandil. Operatsiooni Triton koordineerib ELi välispiiriagentuur Frontex ja selle ulatus on hetkel vaid 30 meremiili Itaalia rannikust.

Resolutsioonis, mis võeti vastu häältega: 449 poolt, 130 vastu ja 93 erapooletut, rõhutatakse, et ELi liikmesriigid peavad tagama vajalikud ressursid otsingu- ja päästetegevusega seotud kohustuste tõhusaks täitmiseks ning nende nõuetekohaseks rahastamiseks.

Parlament nõuab töökindla ja alalise humanitaarse Euroopa päästeoperatsiooni loomist, mis tegutseks sarnaselt Mare Nostrumile avamerel ja milles kõik liikmesriigid osaleksid finantsvahendite, varustuse ja ressurssidega. Samuti nõutakse ELilt sellise operatsiooni kaasrahastamist.

Saadikud kutsuvad liikmesriike üles ilmutama jätkuvalt solidaarsust ja pühendumust, suurendades oma panust Frontexi ning Euroopa Varjupaigaküsimuste Tugiameti (EASO) eelarvetesse ja operatsioonidesse. Parlament võtab samuti kohustuse tagada ELi eelarve ja selle vastavate fondide kaudu asjaomastele ametitele kohustuste täitmiseks vajalikud ressursid (inimesed ja varustus).

Parlament taunib asjaolu, et Euroopa Ülemkogu ei soovinud 23. aprillil võtta endale kohustust luua usaldusväärne ELi-ülene siduv solidaarsusmehhanism.

Selleks, et “solidaarselt ja õiglaselt vastutust jagades” reageerida traagilistele sündmustele Vahemerel, tuleks teha järgmised sammud:

– Euroopa Komisjon peaks kehtestama siduva kvoodi varjupaigataotlejate jaotamiseks kõikide liikmesriikide vahel;

– ELi liikmesriigid peaksid täies ulatuses ära kasutama olemasolevad võimalused humanitaarviisade väljastamiseks ning tõsiselt kaaluma võimalust hakata rakendama 2001. aasta ajutise kaitse direktiivi või ELi toimimise lepingu artikli 78 lõiget 3 (mõlemas sätestatakse solidaarsusmehhanism põgenike massilise ja ootamatu sissevoolu puhuks);

– ELi liikmesriigid peaksid suurendama sissemakseid olemasolevatesse ümberasustamisprogrammidesse;

– Euroopa ühise varjupaigasüsteemi reeglite asjakohased riiklikud õigusaktid tuleks kiirelt vastu võtta ja täielikult rakendada kõigi osalevate liikmesriikide poolt.

Resolutsioonis nõutakse ELi ja liikmesriikide poliitikameetmete tihedamat kooskõlastamist, et võidelda rände algpõhjustega ja tõhustama koostööd partnerriikidega Lähis-Idas ja Aafrikas.

Saadikud nõuavad, et inimkaubanduse ja inimeste ebaseadusliku üle piiri toimetamise eest kehtestataks võimalikult ranged kriminaalkaristused. EP liikmed kutsuvad ELi agentuure tegema tihedat koostööd, et võidelda inimkaubitsejate ja inimeste üle piiri toimetajate kuritegelike võrgustike vastu, teha kindlaks nende rahastusallikaid ja toimimisviis, et takistada neid rikastumast migrantide elude ohtu seadmise arvelt.

 

Allikas: Euroopa Parlament