Esita küsimus elik@nlib.ee

Parlament kutsub ELi liikmesriike üles uute julgeolekuväljakutsetega otsustavalt tegelema

21.05.2015

Üha ebastabiilsem ja heitlikum Euroopa Liidu ida- ja lõunanaabruse julgeolekuolukord nõuab, et EL ja liikmesriigid suudaksid uute julgeolekuprobleemidega kiiresti kohaneda ja enam vastutust võtta, leiavad saadikud neljapäeval vastu võetud resolutsioonis.

Parlament kutsub liikmesriike üles tõhusamalt ära kasutama olemasolevaid ühise julgeoleku- ja kaitsepoliitika vahendeid, parandama kooskõla välis- ja sisejulgeoleku vahendite vahel, tõhustama liikmesriikide vahelist koostööd, et vastu seista terrorismile ja organiseeritud kuritegevusele, parandada küberkaitset ja tegeleda rände küsimustega.

Parlamendi ettepanekud liikmesriikidele tõhusama strateegia kujundamiseks, mis aitaks tegeleda uute julgeolekuväljakutsetega, on reastatud raportöör Arnaud Danjeani (EPP, FR) koostatud resolutsioonis ühise julgeoleku- ja kaitsepoliitika aastaaruande kohta.

Saadikud peavad kahetsusväärseks, et hoolimata ELi juhtide 2013. aasta detsembris antud lubadustest ei ole järgnenud praktilisi edusamme, et tagada operatiivsed ja võimekust tagavad vahendid, mille abil otsustavalt osaleda rahvusvaheliste kriiside ennetamisel ja ohjamisel ja kinnitada ELi strateegilist sõltumatust.

Euroopa Ülemkogu kohtumine 25. ja 26. juunil peab andma selge ja konkreetse tõuke Euroopa kaitsealasele arengule, leiavad saadikud ja kutsuvad üles ELi välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrget esindajat Federica Mogherinit olema selles protsessis juhtfiguuriks.

Resolutsioonis rõhutatakse, et ELi tsiviilmissioonid ja sõjalised operatsioonid peavad muutuma tõhusateks vahenditeks üldises ELi strateegias, seda eriti ELi naabruses. Samuti kutsuvad saadikud üles looma ühtset Euroopa strateegiat elutähtsa infrastruktuuri kaitsmiseks küberrünnakute eest.

ÜJKP rahastamine

Teises, Indrek Tarandi (Greens/EFA, ET) ja Eduard Kukani (EPP, SK) koostatud ja neljapäeval vastu võetud resolutsioonis ÜJKP rahastamise kohta, rõhutatakse vajadust kohandada ELi tsiviilmissioonide ja sõjaliste operatsioonide rahastamist vastavaks uutele vajadustele. Saadikud kutsuvad liikmesriike üles tõhustama koostööd ja solidaarsust ning leidma lubaduste katteks piisavad vahendid, kui vaadatakse üle Athena mehhanism sõjaliste operatsioonide ühiste kulude katmiseks.

ELi kaitseturg

Samuti kutsuvad saadikud Euroopa Komisjoni ja liikmesriike üles tegema samme, et luua tõeline Euroopa kaitseturg. Ana Gomesi (S&D, PT) koostatud resolutsioonis rõhutatakse, et tõhus ühine turg on elulise tähtsusega Euroopa kaitsesektori tehnoloogilise ja tööstusliku baasi arenguks, mis on omakorda vajalik, et tagada ELi kodanike julgeoleku tagamise võimekus.

 

Allikas: Euroopa Parlament