Esita küsimus elik@nlib.ee

Pagulaskriis: Saadikud soovivad Dublini reeglite muutmist, humanitaarviisasid ja globaalset strateegiat

10.09.2015

Neljapäeval vastu võetud resolutsioonis tervitavad saadikud Euroopa Komisjoni uusi ettepanekuid pagulaste enneolematu sissevooluga tegelemiseks ja kinnitasid valmisolekut alustada tööd rände- ja varjupaigapoliitika eelnõudega.

Parlament tervitas Euroopa Komisjoni uut ettepanekut, mis käsitleb suurema arvu rahvusvahelist kaitset otsivate varjupaigataotlejate hädaolukorras ümberpaigutamist Itaaliast, Kreekast ja Ungarist ja teadaannet pagulaste alalise ümberpaigutamise mehhanismi kohta.

Parlament võtab teadmiseks komisjoni ettepaneku tugevdada varjupaigamenetluste direktiivi „turvalist päritoluriiki” käsitlevat sätet leides samas, et sellise lähenemisega ei tohiks  rikkuda tagasi- ja väljasaatmise lubamatuse põhimõtet ning üksikisikute õigust varjupaigale, eriti kaitsetutesse rühmadesse kuuluvate isikute puhul.

Samuti nõutakse, et kõik osalevad liikmesriigid võtaksid kiiresti ja täielikult üle Euroopa ühise varjupaigasüsteemi ning rakendaksid seda tõhusalt, selleks et tagada ühiste, tõhusate, järjepidevate ja inimlike standardite kohaldamine kogu ELis.

Saadikud tuletavad meelde, et kaitset vajavate inimeste võimalused seaduslikult ELi siseneda on äärmiselt piiratud ja seetõttu need inimesed on muude võimaluste puudumisel sunnitud kasutama kuritegelikke, inimesi salaja üle piiri toimetamise  teenuseid ja ohtlikke marsruute, et Euroopast kaitset otsida.

Saadikud peavad seetõttu esmatähtsaks, et EL ja selle liikmesriigid tagaksid pagulastele turvalised ja seaduslikud sisenemisvõimalused, näiteks humanitaarkoridorid ja humanitaarviisad.

Parlament kinnitab samuti, et seisab selle eest, et Schengeni alas piirid avatuna hoitakse, rõhutades samal ajal vajadust välispiire tulemuslikult hallata.

Saadikud rõhutavad samuti, et liikmesriigid peaksid kehtestama ranged kriminaalkaristused nii ELi-suunalise kui ka ELi piires toimuva inimkaubanduse ja inimeste ebaseadusliku üle piiri toimetamise eest.

Resolutsioonis avaldatakse tunnustust kodanikuühiskonna rühmadele ja üksikisikutele kõikjal Euroopas, kes on arvukalt tegutsema hakanud, et pagulasi ja rändajaid vastu võtta ja abistada.

 

Allikas: Euroopa Parlament