Esita küsimus elik@nlib.ee

Ohutum joogivesi kõigile eurooplastele

01.02.2018

Euroopa Komisjoni tänase ettepanekuga joogiveedirektiivi läbivaatamise kohta parandatakse joogivee kvaliteeti ja selle kättesaadavust ning nähakse ette kodanike parem teavitamine.

Kvaliteetsete esmatähtsate teenuste kasutamise õigus, sealhulgas vee kättesaadavus, on üks Euroopa sotsiaalõiguste samba põhimõtetest, mida riigijuhid Göteborgi tippkohtumisel üksmeelselt kinnitasid. Tänase ettepaneku eesmärk on tagada see õigus ning ühtlasi anda vastus kõigi aegade esimesele edukale Euroopa kodanikualgatusele Right2WaterOtsige eelneva lingi olemasolevaid tõlkeidEN•••, mille raames koguti 1,6 miljonit allkirja kõigile eurooplastele ohutu joogivee parema kättesaadavuse toetuseks.

„Eurooplased on kodanikualgatuse kaudu oma arvamuse selgelt välja öelnud ning soovivad, et neile tagataks ohutu joogivee kättesaadavus. Oleme nende üleskutset kuulnud ja kuulda võtnud ning analüüsinud põhjalikult kehtivaid õigusakte. Seepärast teeme täna ettepaneku ajakohastada ELi õigust, et parandada joogivee kvaliteeti ja suurendada selle kättesaadavust neile, kelle jaoks on see kõige olulisem,“ märkis Euroopa Komisjoni esimene asepresident Frans Timmermans.

Lisaks soovitakse ettepanekuga anda tarbijatele rohkem õigusi ning tagada, et veekäitlejad annaksid tarbijatele selgemat teavet veetarbimise ja kulustruktuuri ning samuti veeliitri hinna kohta, mis võimaldaks seda võrrelda pudelivee hinnaga. Sellega toetatakse plasti tarbetu kasutamise vähendamist ja ELi CO2-jalajälje piiramist käsitlevate keskkonnaeesmärkide täitmist ning aidatakse saavutada kestliku arengu eesmärke.

Tänase ettepanekuga lihtsustame ringmajandusele üleminekut ning aitame liikmesriikidel joogivett ressursitõhusalt majandada. Ettepanekuga pannakse kohustus vähendada energiakasutust ja vältida veekadu. Tänu suuremale läbipaistvusele annab see ka tarbijatele rohkem õigusi ning motiveerib neid tegema säästvamaid valikuid, näiteks kasutama kraanivett,“ selgitas tööhõive, majanduskasvu, investeeringute ja konkurentsivõime küsimuste eest vastutav komisjoni asepresident Jyrki Katainen.

Tänu juba pikk aega kehtinud ELi õigusaktidele on enamikule ELi elanikest kvaliteetne joogivesi väga hästi kättesaadav. Komisjoni tänase ettepanekuga lisatakse veeohutuse kriteeriumide loetellu uusi aineid ja parameetreid (nt Legionella ja kloraat), võttes arvesse uusimat teadusteavet ja Maailma Terviseorganisatsiooni soovitusi.

Uute eeskirjadega nõutakse liikmesriikidelt vee kättesaadavuse parandamist kõigi inimeste jaoks, eeskätt aga haavatavatele ja tõrjutud rühmadele. Praktikas tähendab see näiteks, et avalikku ruumi paigaldatakse seadmed joogivee pakkumiseks ning algatatakse kampaaniaid inimeste teavitamiseks nende tarbitava vee kvaliteedist.

Muu hulgas internetis hakatakse üldsusele lihtsalt ja kasutajasõbralikult andma teavet joogivee kvaliteedist ja sellega varustamisest tarbija elukohas, millega suurendatakse inimeste usaldust kraanivee suhtes. Pudelivee tarbimise vähenemine võib aidata Euroopa kodumajapidamistel säästa üle 600 miljoni euro aastas. Kui inimesed usaldavad kraanivett rohkem, aitavad nad vähendada pudelivee tarbimisest tekkivaid plastijäätmeid, sealhulgas mereprügi teket.

Joogivee parem majandamine liikmesriikides aitab vältida tarbetut veekadu ning vähendada CO2-jalajälge. Ohutuse uus riskipõhine käsitlus aitab veeohutust sihipärasemalt kontrollida seal, kus riskid on suuremad. Komisjon kiirendab ka standardimisega seotud tööd, mille eesmärk on tagada, et ELi siseturu veesektoris olmeveega kokkupuutuvad ehitustooted (nt mahutid ja torud) ei reostaks joogivett.

Lisateave

Läbivaadatud direktiivi ettepanek

Mõjuhinnang ja mõjuhinnangu kommenteeritud kokkuvõte

Teabeleht: ohutum joogivesi kõigile eurooplastele

Komisjoni vastus kodanikualgatusele „Right2Water“

Euroopa sotsiaalõiguste sammas

Joogivee direktiiv

ELi plastistrateegia

Joogivee direktiivi läbivaatamineOtsige eelneva lingi olemasolevaid tõlkeidEN•••

Pressiteate täistekst

Allikas: Euroopa Komisjoni esindus Eestis