Esita küsimus elik@nlib.ee

Noorte töötus Euroopa Liidus: milline on parim lahendus?

08.12.2017

Noorte töötuse tase Euroopas tõusis pärast majanduskriisi kriitilisele tasemele. EL on võtnud kasutusele mitmeid meetmeid tööpuuduse leevendamiseks.

Töötuse tase 15–24-aastaste ELi kodanike seas tõusis 15 protsendilt 2008. aastal 24 protsendini 2013. aastal. Üle poole noortest olid majandussurutise järel töötud Kreekas (60%) ja Hispaanias (56%).

Esimene ametikoht võimaldab noortel saada iseseivamaks ja enesekindlamaks. Töökogemuse puudumine ja pikad perioodid töötuna võivad rikkuda noore inimese karjäärivõimalusi. Noorte kaasamine tööturule toetab majanduskasvu vananevas ühiskonnas.

Noori toetavad algatused

Noorte tööpuuduse vähendamiseks leppisid liikmesriigid 2013. aastal kokku noortegarantii rakendamises. See on vahend, mis peab tagama kõigile kuni 25-aastastele töötutele ELi elanikele tööpakkumise, võimaluse edasi õppida või teha praktikat. Euroopa Komisjoni andmetel on noortegarantiiga liitunud 16 miljonit noort eurooplast.

Noorte tööhõive algatus on peamine ELi rahastamisallikas, millega toetatakse noortegarantii eesmärke. Algatusega on liitunud 20 liikmesriiki, kus noorte töötuse tase on üle 25 protsendi. Eesti nende riikide hulka ei kuulu.

Parlament kindlustas ELi 2018. aasta eelarves noorte tööhõive algatusele täiendavad 116,7 miljonit eurot. Kokku ulatub summa 350 miljoni euroni.

Algatuste tulemused

Märgata on esimesi positiivseid märke, sest statistika järgi on noorte töötuse määr langenud. Küll on see mõningates liikmesriikides endiselt kõrge, näiteks Kreekas 40 ja Hispaanias 38 protsenti.

Töökohti jagub noortele Saksamaal ja Tšehhi Vabariigis, kus on vastavalt 6,6 ja 7,2 protsendiga kõige madalam noorte töötuse tase ELis. Eesti puhul oli see näitaja 2017. aasta septembris 12 protsenti, vähem kui liikmesriikide keskmine, mis oli 16,6 protsenti.

Parlamendi järgmised sammud

„Nüüd on äärmiselt oluline, et liikmesriigid rakendaksid meetmeid kohapeal,“ sõnab raportöör Romana Tomc (EPP, SL).

Tema raport esitab ettepanekud noortegarantii ja noorte tööhõive algatuse täiendamiseks. Samuti tuleb põhjalikumalt hinnata seni tehtu tulemusi, seisab tööhõivekomisjonis esmaspäeval, 4. detsembril vastu võetud raportis.

Hariduspoliitika ja tööhõive on päevakorras ka eelseisval Euroopa noorteüritusel juunis 2018, kui tuhanded noored eurooplased kogunevad Strasbourgi ELi tuleviku üle mõtteid vahetama.

Allikas: europarl.europa.eu