Esita küsimus elik@nlib.ee

Summaria Europensia

Euroopa Liidu infokeskuse koostatav temaatiline referaatväljaanne Summaria Europensia sisaldab valiknimestikku raamatutest, võõr- ja eestikeelsetest artiklitest ja internetiallikatest. Erinevate koostajatega väljaanne ilmub 4 korda aastas.

NB! Alates 2016. aastast koostame Euroopa Liidu aktuaalsetel teemadel Fookuses teemalehte.

Ettepanekud ja kommentaarid: elik@nlib.ee

Summaria Europensia ISSN 1736-9010

2015:
04, Euroopa Liit ja pagulaskriis
03, Euroopa digitaalne ühtne turg
02, Euroopa Liidu naabruspoliitika – Idapartnerlus
01, Euroopa Liidu ühine julgeoleku- ja kaitsepoliitika