Esita küsimus elik@nlib.ee

Liikmesriikidele eraldatakse rände haldamiseks ning ohutuma ja turvalisema Euroopa rahastamiseks 2,4 miljardit eurot

11.08.2015

Sel kuul kiitis Euroopa Komisjon heaks 23 riiklikku mitmeaastast programmi, mida rahastatakse Varjupaiga-, Rände- ja Integratsioonifondist (AMIF) ning Sisejulgeolekufondist (ISF).

Kokkulepitud programmide rahastamiseks eraldatakse aastatel 2014–2020 kokku ligikaudu 2,4 miljardit eurot. Raha suunatakse nüüd kõige suurema surve all olevatesse liikmesriikidesse, nagu Kreeka ja Itaalia, aga ka teistesse ELi liikmesriikidesse, kes tegelevad suurte rändevoogudega. Selleks, et ELi vahendid saaks kiiremas korras kasutusele võtta, on komisjon teinud liikmesriikidega tihedat koostööd. 22 riiklikku programmi kiideti heaks juba märtsis, veel 13 programmi kiidetakse heaks käesoleva aasta lõpupoole.
/…/
AMIFist toetatakse rahaliselt liikmesriikide püüdeid parandada vastuvõtusuutlikkust, tagada, et varjupaigamenetlused oleksid kooskõlas ELi standarditega, lõimida sisserändajaid kohalikul ja piirkondlikul tasandil ning muuta tagasipöördumisprogrammid tulemuslikumaks. ISFist antav toetus täiendab liikmesriikide püüdeid parandada oma riigi välispiiride haldamist ja järelevalvet (eriti tänapäevaste tehnoloogiate kasutamise kaudu). ISFi vahendeid kasutatakse ka piiriüleseks õiguskaitsekoostööks ja selleks, et tugevdada liikmesriikide võimet tulla edukalt toime julgeolekuga seotud riskidega, näiteks terrorismi ja vägivaldse radikaliseerumise, uimastikaubanduse, küberkuritegevuse, inimkaubanduse ja muud liiki organiseeritud kuritegevusega.

Lisaks põhitoetusele täiendatakse enamikku riiklikke programme lisasummadega, mis eraldatakse konkreetsete riikidevaheliste meetmete rakendamiseks. Nende meetmete hulka võivad kuuluda AMIFi raames rakendatavad ühised tagasisaatmis- ja taasintegreerimisprojektid või ISFi raames konsulaarkoostöö sisseseadmine. ISFi lisavahendite eest ostetakse ka teatavaid suuremahulisi seadmeid, mis antakse Frontexi käsutusse ja mida saab vajaduse korral alati ühisoperatsioonidel kasutada. Lisaks suunatakse peaaegu 37 miljonit eurot AMIFi programmide kaudu ajavahemikul 2014–2015 liidu ümberasustusprogrammi toetuseks.

Komisjon teeb kõik selleks, et ülejäänud riiklikud programmid võimalikult kiiresti heaks kiita. Aastateks 2014–2020 on AMIFi ja ISFi jaoks ette nähtud kokku peaaegu 7 miljardit eurot ning seega on need fondid peamised ELi rahastud, millest toetatakse avatud ja turvalist Euroopat.

 

Allikas: Euroopa Komisjoni pressiteade