Esita küsimus elik@nlib.ee

Otsi küsimusi ja vastuseid

Kitsenda teemat

või vali teemaloendist

Vali teema

Milleks on loodud Ühtekuuluvusfond?

Ühtekuuluvusfond loodi 1994. aastal ning see võimaldab anda rahalist toetust keskkonnaprojektide ja üleeuroopaliste transpordivõrkudega seotud projektide elluviimiseks.

Alates 2007. aastast võib fondist eraldada toetusi ka säästva arengu valdkonnas, näiteks energiatõhusust ja taastuvenergiat käsitlevatele projektidele.

Ühtekuuluvusfond loodi eesmärgiga tugevdada Euroopa Liidu majanduslikku, sotsiaalset ja territoriaalset ühtekuuluvust, et edendada säästvat arengut. Sellest antakse rahalist toetust järgmise valdkonna projektidele:

– keskkond, sealhulgas säästva arengu ja energeetikaga seotud valdkonnad, millel on keskkonnale positiivne mõju;
– üleeuroopalised võrgud transpordi infrastruktuuri valdkonnas.

Seoses projektidega, mis täidavad ELi keskkonnakaitse eesmärke, võib Ühtekuuluvusfondist anda abi ka säästva arenguga seotud valdkondadele, nagu energiatõhusus ja taastuvad energiaallikad, ning transpordisektoris üleeuroopalistest võrkudest väljapoole jäävatele transpordiprojektidele, mis hõlmavad raudtee-, sisevee- ja meretransporti, ühendvedude süsteeme ja nende koostalitlusvõimet, maantee-, mere- ja õhuliikluse korraldust, puhast linnatransporti ja ühistransporti.

Alates 2014. aastast toetatakse Ühtekuuluvusfondist ka transpordiinfrastruktuuri projekte uue Euroopa ühendamise rahastu raames. Niisugused projektid keskenduvad infrastruktuurile, mis ühendab eri liikmesriikide transpordisüsteeme. Ühtekuuluvusfondist eraldatakse kõnealuse valdkonna meetmetele 10 miljardit eurot.

Kõnealusel perioodil jaotatakse Ühtekuuluvusfondist kokku 63.4 miljardit eurot.

Ühtekuuluvusfond on reserveeritud liikmesriikidele, kelle kogurahvatulu ühe elaniku kohta on alla 90 % ELi keskmisest.

Ajavahemikul 2014–2020 rahastatakse Ühtekuuluvusfondist Bulgaariat, Eestit, Horvaatiat, Kreekat, Leedut, Lätit, Maltat, Poolat, Portugali, Rumeeniat, Slovakkiat, Sloveeniat, Tšehhi Vabariiki ja Ungarit. Küpros saab üleminekutoetust.

Tagasi