Esita küsimus elik@nlib.ee

Otsi küsimusi ja vastuseid

Kitsenda teemat

või vali teemaloendist

Vali teema

Mida peab teadma töötaja lähetamisel teise liikmesriiki?

Töötajate lähetamisel (Posted workers) välisriiki tuleb ettevõtjal esiteks lähtuda ELi sotsiaalkindlustusskeemide koordinatsioonieeskirjadest, mille järgi jääb lähetatud töötaja suhtes kehtima tema alalise töökohariigi õigussüsteemi sätted.

Alates 01. maist 2010 reguleerivad rändtöötaja sotsiaalkindlustust Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määrus nr 883/2004 Sotsiaalkindlustussüsteemide koordineerimise kohta (viimane konsolideeritud versioon) (muudetud määrusega nr 988/2009 vt siit) ja selle rakendusmäärus nr 987/2009, mis asendasid varem kehtinud EL Nõukogu määruseid nr 1408/71 ja 574/72.
Vt Euroopa Komisjoni lehekülge.

Sotsiaalkindlustussüsteemide koordineerimisreeglite erieeskirjades käsitletakse lähetusena töötaja välisriiki suunamist kuni 24 kuud kestvaks perioodiks ettevõtte poolt, kellega töötaja on tavaliselt seotud. Lähetuse vältel tuleb töötaja eest tasuda lähetajariigi seadustes ette nähtud sotsiaalkindlustusmakseid ning töötajale jääb jätkuvalt kehtima koduriigi ravi-, pensioni- ja töötuskindlustus.

Euroopa Komisjoni juurde loodud sotsiaalkindlustuse halduskomisjon on kehtestanud tõendi A1 (Tõendi omaniku suhtes kohaldatavaid sotsiaalkindlustuse õigusakte käsitlev tõend). Tõendiga A1 (varasem vorm E101) määratakse kindlaks isiku kindlustajariik ja selle tõendi väljastab riik, mille sotsiaalkindlustuse õigusakte kohaldatakse ning sellega tõendab lähetuses viibiv või mitmes riigis töötav isik vastuvõtva riigi ametkonnale, et tema suhtes ei kohaldata ühegi teise tema tööga seotud riigi sotsiaalkindlustuse õigusakte. Teisisõnu, ei ole tal ka kohustust maksta sotsiaalkindlustusmakseid teistes riikides vaid kõik tööandjad täidavad kõiki oma töötajate suhtes kohaldatavate sotsiaalkindlustuse õigusaktidega kehtestatud kohustusi, eelkõige tasuda sotsiaalkindlustusmakseid isiku kindlustajariigis, kus talle on tagatud kõik sotsiaalõigused ning -hüved.

Tõendi A1 (E101) taotlusi saab esitada riigiportaalis. Sisenemine riigiportaali toimub ID-kaardi, Mobiil-ID või internetipanga vahendusel. Kasutades järgnevaid otseteid leiate e-teenused vastavalt sihtgrupile.

Kui teil puudub võimalus esitada taotlus riigiportaali kaudu, võite kasutada paberkandjal tõendi A1 (E101) taotlusvorme. Täidetud taotlus tuleb saata ID-kaardiga digitaalselt allkirjastatult e-posti aadressile info@sotsiaalkindlustusamet.ee. Digitaalse allkirjastamise võimaluse puudumisel võib omakäeliselt allkirjastatud taotluse saata postiga aadressil Endla 8, Tallinn 15092.

Eesti Haigekassas kindlustatud ja tõendiga A1 (E101) välisriigis ajutiselt töötaval isikul on õigus saada välisriigis arstiabi Eesti Haigekassa poolt väljastatud Euroopa ravikindlustuskaardi alusel, mitte tõendi A1 (E101) alusel. Pikaajalises lähetuses (üle 6 kuu) viibiv isik või tema tööandja saavad haigekassast avalduse alusel taotleda vormi E106. Vorm E106 annab inimesele õiguse registreerida end töökoha riigis ravikindlustussüsteemi ning sellisel juhul saab inimene tervishoiuteenuseid samadel alustel kui selles riigis kindlustatud isikudki. Lisainfot saab sotsiaalkindlustusameti kodulehelt.

Lisaks sotsiaalkindlustuse koordinatsioonimäärustele tuleb ettevõtjal lähtuda ka Euroopa Parlamendi ja nõukogu töötajate lähetamise direktiivist 96/71/EÜ, mis kehtestab:
– maksimaalse tööaja;
– minimaalse puhkuseaja;
– töötasu miinimummäärad;
– töötervishoiu, -ohutuse ja hügieeni.

Riikides, kus töötingimused pannakse paika vastavalt kollektiivlepingutele, peab tööandja oma töötajaid lähetades nendest kindlasti kinni pidama. Lähetatud töötajate jaoks tagab direktiiv, et teatud miinimumtingimused, mis on määratud selle riigi seaduste, haldusteenuste või kollektiiv lepingutega, kus teenust osutatakse, on täidetud.

Vt ka Euroopa Komisjoni töötajate lähetamise teemalist lehekülge.

Tagasi