Esita küsimus elik@nlib.ee

Otsi küsimusi ja vastuseid

Kitsenda teemat

või vali teemaloendist

Vali teema

Kuidas ELis on reguleeritud töötervishoiu ja -ohutuse valdkond?

Euroopa Liidus kehtestatud nõuete eesmärk on optimeerida töötingimusi töökohal, et vältida tööõnnetusi ja tervisekahjustusi, säilitada töötaja töövõime ja heaolu.

Tööohutust reguleeritakse Euroopa Liidus üldise raamdirektiiviga 89/391/EMÜ, mis on muudetud direktiiviga 2007/30/EÜ ning sellega seotud määrustega.
Vt töötervishoiu ja -ohutuse valdkonna õigusaktide loetelu.

Valdkondlik seadusandlus on Eestis üle võetud Töötervishoiu ja tööohutuse seadusega ja seda täiendavate määrustega. Seadus sätestab töölepingu alusel töötavate isikute ja avalike teenistujate tööle esitatavad töötervishoiu ja tööohutuse nõuded, tööandja ja töötaja õigused ja kohustused tervisele ohutu töökeskkonna loomisel ja tagamisel, töötervishoiu ja tööohutuse korralduse ettevõtte ja riigi tasandil, vaidemenetluse korra ning vastutuse töötervishoiu ja tööohutuse nõuete rikkumise eest. Nõuete täitmise üle teostab riikliku järelvalvet Tööinspektsioon.
Kõik Eestis kehtivad töötervishoidu ja -ohutust reguleerivad õigusaktid leiab Tööinspektsiooni lehel.

Euroopa Liidus on loodud Euroopa Tööohutuse ja Töötervishoiu Agentuur (OSHA), mille ülesandeks on aidata kaasa töötingimuste parandamisele ELis, varustades tööohutuse ja -tervishoiuga tegelevaid inimesi tehnilise, teadusliku ja majandusliku informatsiooniga.

OSHA on võrgustikuna toimiv organisatsioon, millel on igas ELi liikmesriigis, Euroopa Vabakaubanduse Assotsiatsiooni (EFTA) riigis, ELi kandidaatriikides ja võimalikes kandidaatriikides tegutsevad riiklikud teabekeskused.

Vaata ka: Euroopa Tööohutuse ja töötervishoiu uuringud ning statistika.

Tagasi