Esita küsimus elik@nlib.ee

Otsi küsimusi ja vastuseid

Kitsenda teemat

või vali teemaloendist

Vali teema

Mis ülesandeid täidab Euroopa Kontrollikoda?

Kontrollikoda asutati 1975. aastal. Selle asukoht on Luxembourgis.

Kontrollikoja põhiülesanne on kontrollida, kas ELi tulud laekuvad nõuetekohaselt ning kas rahalisi vahendeid kasutatakse juriidilises ja majanduslikus mõttes õigesti ja eesmärgipäraselt.
Kontrollikoja eesmärk on tagada, et maksumaksjate raha kasutatakse hästi ning seepärast on kontrollikojal õigus kontrollida iga isikut või organisatsiooni, kes tegeleb ELi rahaliste vahenditega.

Kontrollikojas on igast liikmesriigist üks liige (Eestit esindab alates 1. jaanuarist 2017 Juhan Parts), kelle nimetab ametisse nõukogu kuueks aastaks, kusjuures teda võib pärast ametiaja lõppu tagasi nimetada.

Kontrollikoja liikmed valivad endi hulgast kolmeks aastaks presidendi. 13. septembril 2017 valiti kontrollikoja 11. presidendiks Saksamaad esindav kontrollikoja liige Klaus-Heiner Lehne.

Üks kontrollikoja põhiülesandeid on aidata asutusi, kelle pädevusse kuuluvad eelarveküsimused (Euroopa Parlament ja nõukogu), esitades neile igal aastal auditi aruande eelmise aasta kohta. Enne kui parlament otsustab, kas see, kuidas komisjon eelarvega ümber on käinud, heaks kiita või mitte, töötab parlament kontrollikoja aruande põhjalikult läbi. Kui parlament jääb sellega rahule, saadab kontrollikoda nõukogule ja parlamendile kinnituse, et Euroopa Liidu maksumaksjate raha kasutati hästi.

Lisaks ütleb kontrollikoda oma arvamuse ELi finantsalaste õigusaktide ja pettusevastaste meetmete ettepanekute kohta.

Kontrollikoja personal koosneb ligi 900 töötajast, kelle hulgas on tõlkijaid, haldustöötajaid ja audiitoreid. Audiitorid on jagatud auditeerimisrühmadesse. Need valmistavad ette aruannete eelnõusid, mille kohta kontrollikoda teeb otsuse. Audiitorid käivad sageli kontrollreisidel teistes ELi institutsioonides, liikmesriikides ja riikides, mis saavad ELilt abi.

Vastavalt kontrollikoja strateegiale perioodil 2013–2017 ja vastusena Euroopa Parlamendi poolt kontrollikoja tulevase rolli kohta tehtud tähelepanekutele ning 2014. aasta rahvusvahelise vastastikuse eksperdihinnangu käigus tehtud tähelepanekutele, otsustas kontrollikoda oma ülesehitust reformida. Reformi aluseks on neli põhimõtet:

– aktiivne reageerimine kiiresti muutuvas keskkonnas;

– ressursside paindlik suunamine prioriteetsetele auditiülesannetele;

– väljundite õigeaegne valmimine;

– kontrollikoja rolli ja töö parem kajastamine.

Reform jõustus 1. jaanuaril 2016.

 

Tagasi