Esita küsimus elik@nlib.ee

Otsi küsimusi ja vastuseid

Kitsenda teemat

või vali teemaloendist

Vali teema

Kuidas toimub Euroopa Liidus töötajate sotsiaalkindlustuse koordineerimine?

ELi riikide sotsiaalkindlustussüsteemide koordineerimise eesmärk on hõlbustada tööjõu vaba liikumist ühenduse piires, tagades ühest riigist teise liikuvale töötajale kõik sotsiaalsed garantiid.

Alates 01. maist 2010 reguleerivad rändtöötaja sotsiaalkindlustust Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määrus nr 883/2004 Sotsiaalkindlustussüsteemide koordineerimise kohta (viimane konsolideeritud versioon) ja selle rakendusmäärus nr 987/2009 (konsolideeritud versioon), mis asendasid varem kehtinud EL Nõukogu määruseid nr 1408/71 ja 574/72.
Vt Euroopa Komisjoni lehekülge.

Sotsiaalkindlustussüsteemide koordinatsioon tugineb neljale põhimõttele:
1) Võrdne kohtlemine. Igasugune diskrimineerimine on keelatud. Põhjusel, et mõnes liikmesriigis toetust taotlev isik ei ole selle riigi kodanik ega alaline elanik, ei või teda toetusest ilma jätta.
2) Korraga on kohaldatavad ühe liikmesriigi õigusaktid. Tavapäraselt on töötaja sotsiaalselt kindlustatud töökohariigis.
3) Pensionide, toetuste ja hüvitiste eksport. Näiteks Eestis teenitud pensioni makstakse ka siis, kui pensionär siirdub elama mõnda teise EL riiki.
4) Kindlustusperioodide kokkuliitmine. Hinnates isiku õigust saada sotsiaalkindlustushüvitist, summeeritakse kõigis EL liikmesriikides täitunud kindlustusperioodid.

Määruse nr 883/2004 reguleerimisalasse kuuluvad:
– haigushüvitised;
– sünnitus- ja isadushüvitised;
– invaliidsushüvitised;
-vanadushüvitised;
– toitjakaotushüvitised;
– tööõnnetus- ja kutsehaigushüvitised;
– matusetoetus;
– töötushüvitised;
– perehüvitised;
– eelpensionihüvitised.

Sotsiaalkindlustussüsteemide koordinatsioon ei hõlma sotsiaalabi ega sõja ja selle tagajärgede ohvrite hüvitiste skeeme.

Isikute ringi kuuluvad ELi liikmesriikide kodanikud või pagulased 1951 või kodakondsuseta isikud. Alates 2003. aasta 1.juunist hõlmavad koordinatsioonireeglid ka ELi mittekodanikke, kes elavad legaalselt ELi riigis.

Koordineerimisreeglid kehtivad Euroopa majanduspiirkonnas (EMP) – kõigis EL liikmesriikides, Norras, Liechtensteinis, Islandil ja Šveitsis.

Üleminekuperioodi vältel kehtisid Norras, Liechtensteinis, Islandil ja Šveitsis endiselt määrused nr 1408/71 ja 574/72.

Tagasi