Esita küsimus elik@nlib.ee

Otsi küsimusi ja vastuseid

Kitsenda teemat

või vali teemaloendist

Vali teema

Mida kujutab endast Euroopa sotsiaalõiguste sammas?

2016. aasta märtsis esitas komisjon Euroopa sotsiaalõiguste samba esialgse kava ning algatas laiaulatusliku avaliku konsultatsiooni tagasiside saamiseks. Konsultatsioon lõppes 2017. aasta jaanuaris kõrgetasemelise konverentsiga.

Aprillis valmis konsultatsioonide tulemusena komisjoni ettepanek.

Sambas sisalduvad 20 põhimõtet ja õigust, mis on jaotatud kolme kategooriasse: võrdsed võimalused ja juurdepääs tööturule, õiglased töötingimused ning sotsiaalkaitse ja sotsiaalne kaasatus.

Euroopa sotsiaalõiguste samba põhimõtete ja õiguste elluviimise eest vastutavad liikmesriigid, ELi institutsioonid, sotsiaalpartnerid ja muud sidusrühmad ühiselt. Euroopa institutsioonid aitavad kehtestada raamistiku ning juhivad samba rakendamist, pidades silmas liikmesriikide pädevusi ja sotsiaaldialoogi traditsioone. Mitmed sambas sisalduvad põhimõtted ja õigused nõuavad täiendavate seadusandlike meetmete võtmist. Vajadusel kaasajastatakse, täiendatakse ja jõustatakse paremini olemasolevaid ELi õigusakte.

Sotsiaalvaldkonna tulemustabeliga jälgitakse samba rakendamist, seirates ELi riikide suundumusi ja edusamme 12 valdkonnas. Samuti hinnatakse liikumist sotsiaalvaldkonna „AAA-reitingu“ suunas ELis tervikuna. Kõnealust analüüsi kasutatakse majanduspoliitika koordineerimise Euroopa poolaasta raames.

Tagasi