Esita küsimus elik@nlib.ee

Otsi küsimusi ja vastuseid

Kitsenda teemat

või vali teemaloendist

Vali teema

Millistele ELi nõuetele peavad vastama toodetavad ja kasutatavad elektrijuhtmed?

Euroopa Liidus toodetavad ja müüdavad elektrijuhtmed peavad vastama elektriseadmete madalpinge direktiivi (Low Voltage Directive) nõuetele:

Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2014/30/EL, elektromagnetilist ühilduvust käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta.

Ja nende turulelaskmise nõuete direktiiv 2014/35/EL.

Eestis on õigusaktid üle võetud järgmise määrusega:
Elektriseadmele esitatavad ohutuse nõuded ning elektriseadmele ja elektripaigaldisele esitatavad elektromagnetilisele ühilduvuse nõuded ja vastavushindamise kord

Vaata ka:
Euroopa Komisjoni siseturu peadirektoraat.
Tehnilise Järelvalve Amet

Tagasi