Esita küsimus elik@nlib.ee

Otsi küsimusi ja vastuseid

Kitsenda teemat

või vali teemaloendist

Vali teema

Mis on Euroopa 2020 strateegia?

Euroopa 2020 on ELi majanduskasvu strateegia eelolevaks kümnendiks, mille käis Euroopa Komisjon välja 2010. aasta 3. märtsil.
Vt KOM (2010) 2020 lõplik.

Euroopa 2020 strateegia keskendub kolmele põhivaldkonnale:

  • teadmus ja innovatsioon;
  • jätkusuutlikum majandus;
  • kõrge tööhõive tase ja sotsiaalne kaasatus.

Euroopa 2020 strateegia põhijoontes lepiti kokku 2010. aasta juuni Euroopa Ülemkogul, kui kinnitati ka ELi mõõdetavad eesmärgid aastaks 2020.

Ühe olulise põhimõttena on kokku lepitud, et Euroopa 2020 strateegia ning selle iga-aastased uuendused esitatakse edaspidi komisjonile koos stabiilsus- ja konvergentsiprogrammidega aprillis. Komisjon analüüsib ELi riikide majanduspoliitikaid koos keskpika eelarveraamistiku eesmärkidega. Selline lähenemine aitab nii Eestis kui ELi tasemel arutada majanduspoliitikaid koos fiskaalpoliitika eesmärkidega ja vastupidi.

Konkurentsivõime kava “Eesti 2020” on Eesti strateegia Euroopa 2020 eesmärkide saavutamiseks. Strateegia hõlmab kõiki olulisi valdkondi majanduskeskkonna arendamisel keskendudes muu hulgas haridus- ja tööturupoliitikale, ettevõtluspoliitikale ning riigirahandusele. Vabariigi Valitsus kiitis kava heaks 28. aprillil 2011.

Tagasi