Esita küsimus elik@nlib.ee

Otsi küsimusi ja vastuseid

Kitsenda teemat

või vali teemaloendist

Vali teema

Mis on Maastrichti Kommünikee?

http://ec.europa.eu/education/node_etMaastrichti Kommünikee võeti vastu 2004. a. ja puudutab Euroopa kutsehariduse koostöö tõhustamist.
Vt lähemalt (inglise k).

Kommünikeega pandi paika kutsehariduse prioriteedid nii üleeuroopalisel kui ka riiklikul tasandil. Selle järgi tuleb reformid ja investeeringud suunata:
* kutseharidusliku õppesuuna atraktiivsusele ja mainele, et tõsta õppijate arvukust;
* kõrgele kvaliteedile ja innovaatilisusele, et õpingutest saaksid kasu kõik õppijad ja et Euroopa kutseharidus muutuks konkurentsivõimeliseks kogu maailmas;
* teadmistepõhises majanduses vajalike oskustega kõrgelt kvalifitseeritud tööjõu ettevalmistamisele, samuti eakamate töötajate oskuste taseme arendamisele ja tõstmisele, pidades silmas muutuvat demograafilist situatsiooni;
* madala kvalifikatsiooni ja oskustega töötajate (keda ELi 25-64aastaste elanike hulgas on ca 80 miljonit) ja erivajadustega inimeste koolitusvajadustele, et suurendada nende sotsiaalset sidusust ja osalust tööjõuturul.

Euroopa kutsehariduslalasele koostööle pandi alus Kopenhaageni deklaratsiooni vastuvõtmisega 2002. a., millega seati järgmised eesmärgud:
* tugevdada kutsehariduse Euroopa mõõdet, et muuta Euroopa kutsehariduse iseloom üleilmsemaks;
* muuta kutseharidus Euroopas läbipaistvamaks ning võtta selleks kasutusele mitu erinevat vahendit, nt EUROPASS, Euroopa CV, tunnistuste ja diplomite akadeemilised õiendid, ja Euroopa keeleõppe raamdokument: õppimine, õpetamine, hindamine;
* edendada Euroopa mõõdet liikmesriikides tööjõu selekteerimisel ja kutsenõustamisel;
* töötada ühtse sertifitseerimissüsteemi jaoks välja ühised põhimõtted;
* soodustada erinevate sektorite tasandil oskuste ja kvalifikatsiooni parandamist;
* töötada välja mitteformaalse ja formaalse õppimise ühtsed kontrollpõhimõtted;
* edendada koostööd kvaliteedi tagamise süsteemide ja programmide valdkonnas;
* pöörata suuremat tähelepanu õpetajate ja koolitajate õppimisvajadustele.

Kopenhaageni deklaratsioonist sai sellega Kopenhaageni protsessi ehk kutsehariduse- ja koolituse ajakohastamise algus. Protsessi hinnatakse ja vaadatakse üle iga kahe aasta tagant:
2004 – Maastrichti kommünikee
2006 – Helsingi kommünikee
2008 – Bordeaux kommünikee
2010 – Brugge kommünikee (eesmärgid 2011-2020)

Vt lähemalt.

Tagasi