Esita küsimus elik@nlib.ee

Otsi küsimusi ja vastuseid

Kitsenda teemat

või vali teemaloendist

Vali teema

Kuidas on ELis reguleeritud riigihangete läbiviimise kord?

Riigihangete valdkond on üheks osaks ELi siseturust. Vaatama sellele, kas riigihange on direktiivide reguleerimisalas või mitte, tuleb kinni pidada riigihangete üldistest põhimõtetest, mis sätestati juba 1958. aasta Majandusühenduse asutamislepinguga, nendeks on kaupade vaba liikumine, teenuste pakkumise vabadus ja asutamisvabadus.

Eelpool nimetatud vabadusi täiendavad samuti asutamiselepingust tulenevad põhimõtted nagu kõigi pakkujate võrdne kohtlemine, mittediskrimineerimine riikkondsuse alusel ja kogu protsessi läbipaistvuse tagamine.

Euroopa Liidu hangetena võib defineerida eelkõige hankeid, mis on tellitud ELi liikmesriikide riiklike-, regionaalsete- ja/või kohalike omavalitsusüksuste, samuti teiste avalik-õiguslike- ja/või riiklikult finantseeritavate institutsioonide poolt. Euroopa Liidu hangete alla kuuluvad samuti ELi institutsioonide poolt tellitavad ja/või rahastatavad ostud/ tellimused.

Ehkki liikmesriigiti võib riigihangetealane seadusandlus varieeruda, hakkavad kindaksmääratud rahalistest piirmääradest kehtima Euroopa Liidu riigihangete valdkonda reguleerivad direktiivid ning hange tuleb läbi viia ning ka leping sõlmida ühetaoliselt kõigis ELi liikmesriikides.

ELi riigihangete valdkonda reguleerivad järgmised direktiivid:
Euroopa parlamendi ja nõukogu direktiiv 2004/18/EÜ, 31. märts 2004, ehitustööde riigihankelepingute, asjade riigihankelepingute ja teenuste riigihankelepingute sõlmimise korra kooskõlastamise kohta (01.01.2016 konsolideeritud versioon).

Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2004/17/EÜ, 31. märts 2004, millega kooskõlastatakse vee-, energeetika-, transpordi- ja postiteenuste sektoris tegutsevate ostjate hankemenetlused (01.01.2016 konsolideeritud versioon).

Eestis on direktiivid ja nende muudatused üle võetud Riigihangete seadusega.  Direktiive on muudetud komisjoni määrustega, mis kehtestavad riigihankemenetluste suhtes kohaldatavad piirmäärad.

Infot Euroopa avalike hangete kohta pakub Euroopa avalike hangete infosüsteem SIMAP.

Hanketeated avaldatakse Euroopa Liidu Teataja lisa võrguversioonis TED.

Euroopa Komisjoni riigihangete teemaline lehekülg.

Tagasi