Esita küsimus elik@nlib.ee

Otsi küsimusi ja vastuseid

Kitsenda teemat

või vali teemaloendist

Vali teema

Milliseid muudatusi tõi Nice´i leping?

Nice´i leping allkirjastati 26. veebruaril 2001 ja jõustus 1. veebruaril 2003.

Muudatused, mida Nice´i lepinguga sisse viidi, olid järgmised:
1) laiendatakse kvalifitseeritud häälteenamusega otsustamist ja muudetakse selle süsteemi ELi Nõukogus;
2) suurendatakse Euroopa Komisjoni presidendi võimupädevust;
3) Euroopa Komisjoni volinikke on edaspidi igast riigist üks, k.a. suurematest, kuni vastavate uute kokkulepeteni;
4) tõstetakse Euroopa Parlamendi liikmete maksimaalarvu 700-lt 732-le;
5) reformitakse õigusemõistmise süsteemi: täiendatakse Esimese astme kohut puudutavaid sätteid ja laiendatakse Esimese astme kohtu pädevust ning nähakse ette spetsiaalsete kohtukolleegiumide võimaldamine eri õigusvaldkonda puudutavate vaidluste jaoks;
6) antakse uus mõõde tõhustatud koostööle teatud osa liikmesriikide vahel;
7) lisatakse uus jaotis: majandus-, finants- ja tehniline koostöö kolmandate riikidega;
8) laiendatakse ELi pädevust väliskaubanduse alal ka teenuskaubanduse ja intellektuaalomandi kaubanduslike aspektide valdkonnas;
9) täiendatakse inimõiguste kaitse mehhanismi ELi Nõukogus hääleõiguse äravõtmisega juhul, kui esineb oht, et liikmesriik rikub raskelt inimõiguste ja õigusriigi põhimõtteid;
10) nimetatakse ÜVJP politiline komitee ümber poliitika- ja julgeolekukomiteeks ja antakse sellele pädevus kriisiohjamisoperatsioonideks, kaotatakse ka viide WEU-le (Lääne-Euroopa Liidule);
11) õigusalast koostööd kriminaalasjades tõhustatakse liikmesriike esindavatest prokuröridest koosneva Eurojustiga, mille eesmärk on hõlbustada liikmesriikide vahelist koostöödkriminaalasjade menetlemisel ja otsuste täitmisel;
12) EÜ Teataja nimetus muudetakse EL Teatajaks;
13) piduliku deklaratsioonina kiidetakse heaks EL põhiõiguste harta.

Vaata ka Euroopa Parlamendi teabelehte “Nice’i leping ja Euroopa tuleviku konvent”.

Tagasi