Esita küsimus elik@nlib.ee

Otsi küsimusi ja vastuseid

Kitsenda teemat

või vali teemaloendist

Vali teema

Kust leida üleliigse laovaru ja suhkrutrahviga seotud dokumente?

13. novembril 2006. a. määras Euroopa Komisjon kindlaks nõude viiele liikmesriigile, kes ei suutnud takistada ülemääraste suhkruvarude kogumist. Nendeks viieks liikmesriigiks on Eesti, Küpros, Läti, Slovakkia ja Malta, kes peavad järgmise nelja aasta jooksul maksma kokku ligikaudu 57 miljonit eurot.
Vt Euroopa Komisjoni otsust 2006/776/EÜ.

Euroopa Komisjon andis liikmesriigile lisaaega kindlakstehtud ülemääraste suhkruvarude kõrvaldamiseks ELi turult. Määratud tähtajaks, s.o 31. märtsiks 2006 esitas Küpros tõendi 190 tonni, Läti – 1743 tonni ja Slovakkia – 1797 tonni suhkru kõrvaldamise kohta. Seda arvesse võttes vähendati kõnealustele liikmesriikidele esitatava nõude summat.
Ülejäänud koguste eest nõutakse liikmesriikidelt sisse summa, mis on saadud turult kõrvaldamata koguse korrutamisel valge suhkru suhtes ajavahemikul 1. maist 2005 kuni 30. novembrini 2005 kohaldatud suurima eksporditoetusega, 499,5 eurot/t.

Nõudesummad on järgmised:
Eesti: 45 686 268 eurot
Küpros: 19 991 489 eurot
Läti: 4 418 577 eurot
Malta: 1 224 774 eurot
Slovakkia 4 209 786 eurot

Kuna kõnealuseid summasid käsitatakse ELi omavahenditena, lubatakse asjaomastel liikmesriikidel 25% kõnealusest summast endale jätta ehk kokku tuleb Eestil suhktrutrahvi maksta 536,1 miljonit krooni ulatuses. Maksed tuleb teha neljas osas, neist esimene peale komisjoni otsuse teatavaks tegemist, järgmised summad makstakse 2007., 2008. ja 2009. aasta 15. oktoobril.

Teiste põllumajandustoodete ülemääraste varude kindlaksmääramist ja trahvi sissenõudmist käsitleb komisjoni otsus 361/2007/EÜ.
Otsuse järgi on Eestile määratud trahvisumma kokku 6,5 miljonit eurot ehk 103 miljonit Eesti krooni, mida tuleb erinevalt suhkrutrahvist 100% ära maksta.Trahvinõue, mida saab maksta neljas osas hõlmab selliseid põllumajandustooteid nagu piim, riis ja vein.

Komisjoni 13. novembri suhkrutrahvi otsusele eelnesid järgmised dokumendid:
1) Määrus nr 60/2004, millega sätestatakse suhkrusektori üleminekumeetmed Tšehhi Vabariigi, Eesti, Küprose, Läti, Leedu, Ungari, Malta, Poola, Sloveenia ja Slovakkia ühinemise tõttu (kus kõnealused liikmesriigid peavad ülemäärased kogused kõrvaldama 30. novembriks 2005 ja andma selle kohta aru hiljemalt 31. märtsiks 2006)
ning määrust nr 60/2004 muutev komisjoni määrus 651/2005 , millega muudetakse ülemäärase suhkruvaruga seotud trahvisummade sissenõudmise kuupäevi.

2) Määrus nr 832/2005, millega määratakse suhkru isoglükoosi ja fruktoosi ülemäärased kogused Tšehhi Vabariigi, Eesti, Küprose, Läti, Leedu, Ungari, Malta, Poola, Sloveenia ja Slovakkia jaoks.

3) Kohtuasi T-324/05: 25. augustil esitatud hagi – Eesti v. komisjon (avaldatud ELT, C271, 29.10.2005).

Esimese Astme Kohtu 2. oktoobri 2009. aasta otsus – Eesti v. komisjon. Kohtuasi T-324(05) (avaldatud ELT , C 282, 21.11.2009)

Tagasi