Esita küsimus elik@nlib.ee

Junckeri komisjon tutvustab oma kolmandat tööprogrammi: Luues Euroopat, mis hoiab, kaitseb ja avardab võimalusi

26.10.2016

Strasbourg, 25. oktoober 2016

Komisjoni järgmise aasta tööprogrammis keskendutakse eesmärkide saavutamisele poliitilistes suunistes esitatud kümnes prioriteetses valdkonnas, et tegeleda praegu Euroopa ees seisvate suurimate probleemidega.

Tööprogrammi alusel töötavad komisjon, Euroopa Parlament ja nõukogu välja ühisdeklaratsiooni 2017. aasta ühiste eesmärkide ja prioriteetide kohta, et tagada ettepanekute kiire vastuvõtmine ja kindlustada kodanikele konkreetsed tulemused.

President Jean-Claude Juncker ütles: „Keskendume sellele, mis on tähtis, konkreetsetele meetmetele, mis muudavad inimeste elu paremaks. Järgmise aasta märtsis on Rooma lepingute 60. aastapäev ja me peame ühendama jõud positiivse tegevuskava elluviimiseks. Sellele komisjoni tegevuskava keskendubki. Järgmistel nädalatel kavatsen koos Euroopa Parlamendi ja nõukoguga välja valida rea poliitiliselt tähtsaid algatusi, millele tuleks õigusloome protsessis lähikuudel keskenduda. See ongi Euroopa, kus saavutatakse tulemusi.“

Komisjoni esimene asepresident Frans Timmermans lisas: „Selles vastutusrikkas valdkonnas peame tegema tihedamat koostööd ning aitama hoida ja kaitsta Euroopa kodanikke ja avardama nende võimalusi. Selle saavutamiseks peab komisjon juba praegu seadma selged ja täpsed eesmärgid. Oleme tähelepanelikult kuulanud Euroopa Parlamenti, nõukogu ja kodanikke, kelle heaks me töötame. Oleme saavutanud kindlat edu selliste probleemide lahendamisel nagu investeeringute edendamine ja tööhõive suurendamine, rände haldamine ja kliimamuutused, samuti oleme teinud edusamme terrorismivastases võitluses. Kuid teha on veel palju ja sel aastal peame saavutama kokkuleppe paljude menetluses olevate oluliste ettepanekute kohta. Nüüd on kõigil aeg saavutada tulemusi.

Selle aasta tööprogrammis esitatakse 21 peamist algatust (vt pressiteate lisa) ja 18 uut REFITi meedet, mille eesmärk on parandada ELi õigusnormide kvaliteeti ja tagada nende eesmärgipärasus. Selleks et tagada keskendumine tulemustele, on komisjoni tööprogrammis kindlaks määratud 34 prioriteetset menetluses olevat ettepanekut, mis on esitatud kahe viimase aasta jooksul ning millel oleks ilmne mõju, kui parlament ja nõukogu need kiiresti vastu võtaksid.

Tähtsatele asjadele keskendunud komisjon

Juba ametiaja alguses pani komisjon paika oma prioriteedid, et keskenduda olulistele küsimustele, kus tõhusad Euroopa meetmed aitavad olukorda parandada. Tegutsedes koos Euroopa Parlamendi ja nõukoguga nendes prioriteetsetes valdkondades, oleme sel aastal saavutanud kindlat edu. Meil on ette näidata tulemused kõigis kümnes valdkonnas. Selles tööprogrammis tehakse ettepanekud järgmiseks aastaks. Nendega aitab komisjon valmistada ette Rooma lepingute 60. aastapäeva 2017. aasta märtsis. Teeme Euroopa Parlamendi ja nõukoguga tihedat koostööd, et tagada ettepanekute kiire vastuvõtmine.

Kavatseme ka edaspidi tegutseda kümnes prioriteetses valdkonnas, viies ellu 21 uut algatust: 1) edendame tööhõivet, majanduskasvu ja investeeringuid, kavatseme esitada ettepanekud noorte tööhõive algatuse, ringmajanduse rakendamise tegevuskava ja uue mitmeaastase finantsraamistiku kohta; 2) korraldame digitaalse ühtse turu vahehindamise; 3) rakendame energialiidu strateegia, tehes tööd vähesaastavate sõidukite ja liikuvuse valdkonnas; 4) loome tugevama ja õiglasema siseturu, rakendades ühtse turu strateegia, Euroopa kosmosestrateegia ja kapitaliturgude liidu tegevuskava ning esitades ettepanekud äriühingute õiglasema maksustamise kohta; 5) esitame ideid EL 27 reformimiseks ning majandus- ja rahaliidu tugevdamiseks, samuti teeme ettepaneku luua Euroopa sotsiaalõiguste sammas; 6) viime ellu strateegia „Kaubandus kõigile“ ja peame oma partneritega kaubandusläbirääkimisi, tugevdades samal ajal oma kaubanduse kaitsevahendeid; 7) jätkame julgeolekuliidu loomist, et võidelda terrorismiga, ning ühtlustame isikuandmete ja privaatsuse kaitset käsitlevad õigusnormid; 8) saavutame tulemusi Euroopa rände tegevuskava elluviimisel; 9) selleks et tugevdada Euroopa üleilmset rolli, esitame Euroopa kaitsealase tegevuskava, mis hõlmab Euroopa Kaitsefondi loomist, ning komisjon ja kõrge esindaja võtavad vastu ELi strateegia Süürias ning rakendavad üldise välis- ja julgeolekupoliitika strateegia ja Aafrika ja ELi partnerluse; 10) kohandame olemasolevaid õigusnorme, mis käsitlevad aluslepingu delegeeritud õigusakte ja rakendusakte käsitlevaid sätteid, ning hindame teatavate teiseste ELi õigusaktide vastuvõtmise praeguste menetluste demokraatlikku legitiimsust. Lisaks sellele suurendame jõupingutusi ELi õigusnormide täitmise tagamisel.

Paremate tulemuste saavutamisele keskendunud komisjon

Sel aastal teeme ettepaneku võtta tagasi 19 menetluses olevat õigusakti ettepanekut, mis on aegunud, ja tunnistame kehtetuks 16 õigusakti, mis on minetanud asjakohasuse. Samuti kavatseme suurendada jõupingutusi õigusnormide täitmise tagamisel paljudes poliitikavaldkondades, sealhulgas ühtse turu ja keskkonna valdkonnas, sest isegi parim õigusakt on kasutu, kui selle kohaldamisel ei ole tulemusi.

Paljud kesksed algatused, mis me kavatseme järgmisel aastal esitada, järgivad õigusloome kvaliteedi ja tulemuslikkuse (REFIT) hindamist ning aitavad ajakohastada ja parandada olemasolevaid õigusakte, et ka edaspidi saavutada nende tulemused ilma tarbetu koormuseta. Prioriteetide seadmisel võtsime eelkõige arvesse REFITi platvormi raames esitatud 22 arvamust. Tegemist on äsja loodud sõltumatu eksperdirühmaga, kes vaatab läbi olemasolevad õigusaktid ning tugineb kodanike ja huvirühmade ettepanekutele ELi õigusaktidest tuleneva haldus- ja finantskoormuse vähendamise kohta. Paralleelselt tööprogrammiga avaldame tulemustabeli, kus esitatakse üksikasjalikult REFITi platvormi raames esitatud arvamuste järelmeetmed ning ülevaade olemasolevate õigusaktide lihtsustamiseks ja nendest tuleneva halduskoormuse vähendamiseks käivitatud 231 algatuse olukorrast.

Taust

Komisjon võtab igal aastal vastu tööprogrammi, milles loetletakse meetmed, mida ta kavatseb võtta järgmise kaheteistkümne kuu jooksul. Tööprogrammiga antakse üldsusele ja kaasseadusandjatele teada, millised on meie poliitilised plaanid seoses uute algatuste esitamise, menetluses olevate ettepanekute tagasivõtmise ja kehtivate ELi õigusaktide läbivaatamisega. Tööprogrammis ei käsitleta komisjoni igapäevast tööd aluslepingute täitmise järelevalvajana ja kehtivate õigusaktide täitmise tagajana ega algatusi, mida komisjon igal aastal regulaarselt vastu võtab.

2017. aasta tööprogrammi ette valmistades on komisjon võtnud arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukoguga peetud konsultatsioone, mis toimusid uue institutsioonidevahelise parema õigusloome kokkuleppe raames ja põhinesid kavatsuste deklaratsioonil, mille president Juncker ja asepresident Timmermans saatsid pärast 14. septembril peetud presidendi kõnet olukorra kohta Euroopa Liidus.

Lisateave

Küsimused ja vastused komisjon 2017. aasta tööprogrammi kohta

Teatis komisjoni 2017. aasta tööprogrammi kohta

1. lisa – Peamised algatused

2. lisa – REFITi uued meetmed

3. lisa – Kaasseadusandjate prioriteedid

4. lisa – Õigusaktide kavandatud tagasivõtmised ja muudatused

5. lisa – Kehtetuks tunnistatavate õigusaktide nimekiri

REFITi tulemustabel

Kokkuvõte REFITi tulemustabelist

President Junckeri poliitilised suunised

2016. aasta kõne olukorrast Euroopa Liidus, kavatsuste deklaratsioon ja kümne prioriteetse ülesande täitmiseks astutud sammud

Bratislava deklaratsioon

Institutsioonidevaheline parema õigusloome kokkulepe