Esita küsimus elik@nlib.ee

Ivari Padar: Euroopa Parlamendi olulised otsused 2014-2018

05.11.2018

Küsisime meie Euroopa Parlamendi liikmetelt, millised on kõige olulisemad otsused, mida Euroopa Parlament on selle koosseisu jooksul teinud.

Maikuus vastuvõetud Euroopa Parlamendi seisukoht ühtse põllumajanduse uuendamisest

Hoolimata sellest, et ÜPP vastavasisuliste määruste vastuvõtmine seisab veel ees, tegi parlament oma nn Dorfmanni raportis „Toidutootmise ja põllumajanduse tuleviku kohta“ hulganisti ettepanekuid tulevase ÜPP kohta, et see oleks õiglasem ning jätkusuutlikum.

Näiteks hoolimata EL netomaksjate survest ÜPP nn renatsionaliseerimiseks, kus liikmesriigid hakkaksid otsetoetusi kaasrahastama, luues täiendavat ebavõrdsust Euroopa põllumajandustootjate vahel, ei leidnud see idee vähemasti Euroopa Parlamendi toetust. Positiivne on ka ÜPP kahesambalise jaotuse säilitamise rõhutamine ja ettepanek tagada nendevaheline paindlikkus ning teise, ehk maaelu arengu samba tugevdamine.

Raporti üheks läbivaks teemaks on jätkusuutlikkuse tagamine ning Pariisi kliimaleppe eesmärkide täitmine. Selleks soovitakse piirata keskkonda saastavate pestitsiidide kasutamist ning kasutada integreeritud taimekaitset, muuta rohestamise meetmeid efektiivsemaks (arvestades Euroopa Kontrollikoja kriitikaga ja ettepanekutega) ning soodustada uute ärimudelite teket ring- ja biomajanduses. Samuti rõhutatakse raportis, et otsetoetused peavad liikmesriikide vahel jagunema õiglaselt, kuna see on ühtse turu toimimiseks hädavajalik.

Andmekaitsepakett

2016 aasta kevadel kiitis Euroopa Parlament heaks isikuandmete kaitse üldmääruse, millega asendatakse senine andmekaitsedirektiiv. Andmekaitse reformi pakett sisaldab ka direktiivi andmete edastamise kohta politseikoostöö ja õigusalase koostöö valdkonnas. Uue andmekaitse määruse peamiseks eesmärgiks on anda nutitelefonide, sotsiaalmeedia ja internetipanganduse ajastul kodanikele parem kontroll oma andmete üle. Määrus annab õiguse andmete kustutamisele ning saada viivituseta teavet isikuandmetega seotud rikkumisest. Lisaks tagavad määruse sätted, et privaatsuspoliitikad peavad olema selged ja arusaadavad. Ka on imetlusväärne, et andmekaitse paketi üheks tugevaks eestvedajaks oli Marju Lauristin.

Sotsiaalne sammas – Parlamendi nõudmisel tegeleb EL esimest korda tõsisemalt ka sotsiaalsete küsimustega, sealhulgas miinimumstandardid Euroopas.

Selle koosseisu jooksul on parlament jätkuvalt nõudnud, et sotsiaalpoliitikaga tegeldaks intensiivsemalt kui Euroopa Liit seda siiani oli teinud. Parlamendi pideva nõudmise tulemusena on meil nüüd Euroopa sotsiaalsete õiguste sammas, ehk miinimumstandardid kodanike sotsiaalseteks õigusteks üle Euroopa. Liikmesriikide sotsiaalõiguste olukorda jälgitakse nüüd ka Euroopa poolaasta raames, mille vaatevinkel on muutunud paljalt majanduse indikaatorite mõõtmisest laiemaks ja terviklikumaks. Paljud sotsiaalse sambaga seotud seadusandlikud ettepanekud on veel töös, aga mõnede ettepanekute osas on parlament oma seisukoha juba vastu võtnud. Näiteks vanemapuhkuse miinimumnõudeid ühtlustav direktiiv on läbinud täiskogu hääletuse.

Allikas: Euroopa Parlamendi Büroo Eestis