Esita küsimus elik@nlib.ee

Isejuhtivad autod ELis: ulmekirjandusest saab tegelikkus

31.01.2019

Isejuhtivad sõidukid tulevad ELi turule aastast 2020. Mis on selle plussid? Mida teeb EL automatiseeritud transpordisektori probleemidega toime tulemiseks? Vaadake meie infograafikust.

Tänu digitehnoloogia, nagu robootika, tehisintellekti ja kõrgjõudlusega arvutite arengule on isejuhtivad autod, millest kunagi vaid filmides ja raamatutes unistati, saamas reaalsuseks.

Millist kasu toovad eurooplastele isejuhtivad sõidukid?

ELis on ligikaudu 95 % kõikidest liiklusõnnetustest seotud inimliku eksimusega ning ainuüksi 2017. aastal hukkus liidu teedel 25 300 inimest. Isejuhtivad autod ja veoautod võivad seda arvu oluliselt vähendada ja liiklusohutust parandada ning uued digitehnoloogiad võivad vähendada ka liiklusummikuid ning kasvuhoonegaaside ja õhusaasteainete heidet. Samuti saaks parandada liikuvust, näiteks võimaldades eakatel ja piiratud liikumisvõimega või puuetega inimestel maanteetransporti rohkem kasutada.

Järgmistel aastatel peaks isejuhtivate sõidukite turg kasvama hüppeliselt, luues uusi töökohti ja suurendades ELi autotööstuse kasumit 2025. aastaks kuni 620 miljardi euroni.

Mis probleeme võivad isejuhtivad sõidukid ELis tekitada?

 • Liiklusohutus: kuna isejuhtivad sõidukid jagavad teed juhtidega sõidukite, jalakäijate ja jalgratastega, on ELi tasandil väga olulised asjakohased ohutusnõuded ja liikluseeskirjade ühtlustamine.
 • Vastutuse küsimus: kuna isejuhtivates sõidukites on juhtimine antud inimestelt üle autonoomsetele tehnoloogiatele, tuleb kohaldada kehtivaid ELi vastutust käsitlevaid õigusakte ja selgitada, kes õnnetuse puhul vastutab – juht või tootja?
 • Andmetöötlus: ELi andmekaitse-eeskirju kohaldatakse ka automatiseeritud sektori suhtes, kuid ei ole veel võetud konkreetseid meetmeid küberturvalisuse tagamiseks ja isejuhtivate sõidukite küberrünnakute vastu kaitsmiseks.
 • Eetilised küsimused: isejuhtivad sõidukid peavad austama inimväärikust ja valikuvabadust. Koostamisel on ELi suunised tehisintellekti kohta, kuid vaja võib minna konkreetseid standardeid.
 • Taristu: tehnoloogia arendamiseks ja vajaliku taristu kasutusele võtmiseks on ülioluline teadusuuringutesse ja innovatsiooni ulatuslikult investeerida.

Mida teeb EL?

Tehnoloogia kiire arengu taustal töötab EL välja ühiseid eeskirju. Pärast Euroopa Komisjoni teatist automatiseeritud liikuvuse kohta kirjutas PPE liige Madalmaadest Wim van de Camp algatusraporti autonoomse sõidukijuhtimise kohta. Parlament hääletas raporti üle 2019. aasta 15. jaanuaril ja selles rõhutatakse, et

 • ELi automatiseeritud ja ühendatud transporti puudutav poliitika ja õigusaktid peaksid hõlmama kõiki transpordiliike, sealhulgas lähimerevedu, sisevetelaevu, pakidroone ja kergraudteesüsteeme.
 • Rahvusvahelisel tasandil tehtavaid standardimispüüdlusi tuleb jätkuvalt koordineerida, et tagada piiriülene sõidukite turvalisus ja koostalitlusvõime.
 • Automatiseeritud sõidukites peaksid olema kohustuslikud sündmusandmete salvestusseadmed, et parandada õnnetuste uurimist ja käsitleda vastutuse küsimust.
 • Selleks et suurendada eurooplaste usaldust isejuhtivate sõidukite vastu, tuleks automatiseeritud transpordisektoris viivitamata välja töötada eeskirjad andmekaitse ja eetika kohta.
 • Erilist tähelepanu tuleks pöörata piiratud liikumisvõimega või puuetega inimestele kättesaadavate isejuhtivate sõidukite arendamisele.
Automatiseeritud ja andmesideühendusega sõidukid
 • Automatiseeritud sõidukid kasutavad juhi abistamiseks digitehnoloogiat nii, et osa või kõiki juhtimisega seotud funktsioone on võimalik arvutisüsteemile üle anda.
 • Isejuhtivad või juhita sõidukid on 3., 4. või 5. taseme automatiseeritud sõidukid.
 • Andmesideühendusega sõidukid on varustatud seadmetega, mis võimaldavad interneti kaudu teiste sõidukite või taristuga suhelda.
 • Automatiseeritud ja andmesideühendusega tehnoloogiad täiendavad üksteist ja tõenäoliselt on tulevikus kõik automatiseeritud sõidukid ühendatud.

Automatiseerituse tasemed ja ajakava

Automatiseeritud autod on varustatud andurite, sisseehitatud kaamerate, pardaarvutite, ülitäpse GPSi, satelliitvastuvõtjate ja lähitoimeradaritega ning täidavad osaliselt või täielikult juhiülesandeid. Autojuhte abistavad sõidukid (automatiseerituse 1. või 2. tase) on juba Euroopa turul. Isejuhtivaid sõidukeid (3. ja 4. tase) hetkel katsetatakse ja need peaksid turule jõudma pärast 2020. aastat ning täielikult automatiseeritud sõidukid (5. tase) peaksid saabuma 2030. aastal.