Esita küsimus elik@nlib.ee

Intellektuaalomandi kaitse strateegiad tulevad arutelule täiskogul

05.06.2015

Võltsitud tooted kahjustavad majandust, panevad ohtu tarbijate tervise ja seavad ebavõrdsesse olukorda need, kes on investeerinud uute toodete väljatöötamisse. Selle vältimiseks rakendatakse intellektuaalomandi õiguste kaitset ning esmaspäeval, 8. juunil on EP täiskogu päevakorras kaks rikkumistega tegelevat raportit. Mõlema resolutsiooni hääletus on kavas teisipäeval, arutelusid saab jälgida EP veebisaidi vahendusel otseülekandes.

Rikkumiste arv on kasvamas nii Euroopa Liidus kui mujal ja seetõttu on Euroopa Komisjon käinud välja intellektuaalomandi õiguskaitse ELi tegevuskava ning uuendatud strateegia intellektuaalomandi õiguste kaitsmiseks ja rakendamiseks kolmandates riikides.

Euroopa Parlament on nüüdseks koostanud neile kahele dokumendile omapoolsed hinnangud, mis jõuavad esmaspäeval-teisipäeval Strasbourgi istungitesaali. Kolmandaid riike puudutava strateegia kohta käivad soovitused koondas saadik Maria Mosca ning hinnangu ELi tegevuskavale koostas Pavel Svoboda.

Strateegia kolmandates riikides

Tehnoloogiline areng, ülemaailmne kaubavahetus, e-kaubandus ja kasvav teenuste sisseostmine on põhjused, miks EL on sunnitud astuma täiendavaid samme võitluses intellektuaalomandi õiguste rikkumistega väljaspool oma piire. Näiteks on uuendatud strateegia ülesandeks identifitseerida riigid, kus intellektuaalomandi õiguste kaitse ja rakendamine toimib puudulikult.

“Nõuame [strateegia] edu nimel teatud konkreetseid meetmeid, nii ELi siseselt kui suhtes kolmandate riikidega,” ütleb raportöör Mosci.

“Pärast ACTAt tuleb Euroopa Liidul ja eelkõige Euroopa Parlamendil näidata, et intellektuaalomandi õiguste teemat võetakse tõsiselt ning oma globaalset positsiooni kasutatakse õiguste kaitse edendamiseks ka kolmandates riikides. ELi kohuseks on olla selles vallas globaalne liider,” selgitab sotsiaaldemokraate ja Itaaliat esindav saadik.

ELi tegevuskava

Kui Euroopa Liit soovib intellektuaalomandi küsimustega edukalt tegutseda väljaspool oma piire, siis tuleb paremini koordineerida ka ühenduse sees rakendatavaid meetmeid. Selle tarbeks koostatud intellektuaalomandi õiguskaitse ELi tegevuskava keskendub eelkõige rikkumistele, mis on toime pandud majandusliku kasu saamise nimel. Lisaks paneb tegevuskava rõhku teadlikkuse tõstmisele, et inimesed saaksid paremini aru rikkumiste tagajärgedest.

“Vajame tõhusaid, eelkõige noorte hulgas tehtavaid kampaaniaid, mis aitaks neil paremini mõista märkimisväärseid muutusi, mis eelkõige toimuvad digitaalses keskkonnas,” sõnab raportöör Svoboda.

“Minu eesmärgiks oli toetada põhimõtet, mille alusel tuleb jälgida raha liikumist. Usun, et oleme Euroopa Komisjoniga samal seisukohal, et see ei tähenda üksikkasutajate vastutusele võtmist,” lisab Rahvaparteid ja Tšehhi Vabariiki esindav saadik. Lisaks tuleb tema sõnul toetada väikese ja keskmise suurusega ettevõtteid õiguste tagamisel.

 

Allikas: Euroopa Parlament