Esita küsimus elik@nlib.ee

Välisjulgeolek ja kaitse

Viimati täiendatud: 19.08.2019

Ühine julgeoleku- ja kaitsepoliitika (ÜJKP) loob raamistiku ELi poliitilistele ja ... Loe edasi
×

Ühine julgeoleku- ja kaitsepoliitika (ÜJKP) loob raamistiku ELi poliitilistele ja sõjalistele struktuuridele ning liidu sõjalistele ja tsiviiloperatsioonidele ning -missioonidele välisriikides. Ühine julgeoleku- ja kaitsepoliitika (ÜJKP) on liidu ühise välis- ja julgeolekupoliitika (ÜVJP) lahutamatu osa. ÜJKPle seab raamistiku Euroopa Liidu leping. ÜVJP ja ÜJKP rahastamine on sätestatud lepingu V jaotise 2. peatüki 1. jao artiklis 41 ning poliitikat kirjeldatakse lähemalt 2. jao artiklites 42–46 („Sätted ühise julgeoleku- ja kaitsepoliitika kohta“), samuti protokollides nr 1, 10 ja 11 ning deklaratsioonides 13 ja 14. Euroopa Parlamendi rolli ÜVJP ja ÜJKP arengus on kirjeldatud ELi lepingu artiklis 36.

Lissaboni lepinguga võeti kasutusele mõiste „Euroopa võimete- ja relvastuspoliitika“. ELi lepingu artikli 42 lõige 3) ja loodi ühenduslüli ÜJKP ja muude liidu poliitikavaldkondade vahel, seades Euroopa Kaitseagentuurile ja komisjonile kohustuse tegutseda vajaduse korral koostöös (ELi lepingu artikli 45 lõige 2). See puudutab eriti liidu teadus-, tööstus- ja kosmosepoliitikat, millega seoses anti Euroopa Parlamendile volitused mõjutada ÜJKPd senisest tunduvalt enam.

Lissaboni lepinguga tehtud uuendused on võimaldanud suurendada ÜJKP poliitilist sidusust. Keskset institutsioonilist rolli täidab komisjoni asepresident ning kõrge esindaja, kes juhib välisasjade nõukogu selle kaitseministrite koosseisus (ÜJKP küsimustes ELi otsuseid langetav organ) ja Euroopa Kaitseagentuuri.

Märksõnad:
Euroopa Liit; ühine julgeoleku- ja kaitsepoliitika; julgeolekupoliitika; julgeolekukoostöö; kaitsepoliitika; kaitsekoostöö; Euroopa julgeolekustrateegia; Euroopa globaalstrateegia; Euroopa sõjavägi; Euroopa Kaitsefond; PESCO; NATO.

Teemaviited sotsiaalmeedias: #EUDefence

 

The common security and defence policy (CSDP) sets the framework for EU political and military structures, and military and civilian missions and operations abroad. The common security and defence policy (CSDP) is an integral part of the Union’s common foreign and security policy (CFSP)[1]. The CSDP is framed by the Treaty on European Union (TEU). Article 41 outlines the funding of the CFSP and CSDP, and the policy is further described in Articles 42 to 46, in Chapter 2, Section 2 of Title V (‘Provisions on the Common Security and Defence Policy’), and in Protocols 1, 10 and 11 and Declarations 13 and 14. The particular role of the European Parliament in the CFSP and CSDP is described in Article 36 of the TEU.

The Lisbon Treaty introduced the notion of a European capabilities and armaments policy (Article 42(3) TEU), and established a link between the CSDP and other Union policies by requiring that the EDA and the Commission work in liaison when necessary (Article 45(2) TEU). This concerns in particular the Union’s research, industrial and space policies, for which Parliament was empowered to seek to develop a much stronger role regarding the CSDP than it had in the past.

Innovations in the Lisbon Treaty have provided an opportunity to improve the political coherence of the CSDP. The VP/HR occupies the central institutional role, chairing the Foreign Affairs Council in its ‘Defence Ministers configuration’ (the EU’s CSDP decision-making body) and directing the EDA.

Keyword: European Union; Common Security and Defence Policy (CSDP); Security; European security cooperation; Defence; European defence cooperation; European Security Strategy (ESS); EU Global Strategy (EUGS); EU army; European Defence Fund; PESCO; NATO.

Hashtag: #EUDefence

Foto autor: Sgt Rupert Frere, RLC

Fookuslehe koostaja: Merle Tõniste
Merle.Toniste@nlib.ee