Esita küsimus elik@nlib.ee

Pagulaskriis

Viimati täiendatud: 19.08.2019

  Euroopat on tabanud suurim inimeste massiränne pärast Teist maailmasõda. ... Loe edasi
×

 

Euroopat on tabanud suurim inimeste massiränne pärast Teist maailmasõda. 2015 ja 2016. aastal esitati Euroopas vastavalt 1,3 ja 1,2 miljonit varjupaigataotlust. Sisseränne jätkub, kuid Euroopa Liidu (EL) vastumeetmete tulemusel on põgenike vool oluliselt vähenenud.

EL on otsustanud vastutust pagulaste kaitsmisel jagada, kuid konsensuse saavutamine liikmesriikidega on äärmiselt keeruline.

Suurem osa ELi saabunutest põgeneb sõja ja terrori eest. Inimestele, kes põgenevad oma kodumaalt ega saa sinna naasta tagakiusamise kartuses, pakutakse tulenevalt rahvusvahelistest kokkulepetest varjupaika. Liikmesriigid vastutavad varjupaigataotluste läbivaatamise eest ja otsustavad, kes abi saab. Paljud lahkuvad oma kodumaalt lootuses parandada elujärge. Kui nende varjupaigataotlust heaks ei kiideta, on liikmesriikidel kohustus saata majanduslikel põhjustel rändajad tagasi oma koduriiki või riiki, mille kaudu nad tulid.

Eesti osaleb kriisi lahendamisel proportsionaalselt oma suurusega ELis. 26. juuli 2017. aasta seisuga on Eestisse ümberpaigutatud ja -asustatud kokku 161 inimest.

Märksõnad: Euroopa Liit; ühine varjupaiga- ja rändepoliitika; rändepoliitika; varjupaigataotlejad; varjupaigaõigus; ränne (demogr.); seaduslik ränne; sisseränne; ebaseaduslik sisseränne; sisserändajad; pagulased; rändesurve; integratsioon; Dublini süsteem.

Teemaviited sotsiaalmeedias: #pagulased #pagulaskriis #migratsioon #rändekriis #JHA  #ränne #ümberpaigutamine #ümberasustamine

 

Europe has been the destination of the most extensive migration wave after WW II. In Europe 1,3 million asylum applications were submitted in 2015, the next year the applications amounted to 1,2 million. Immigration continues but countermeasures taken by the EU have considerably reduced the flow of immigrants.

The EU has decided to share responsibility for refugee protection but it is extremely difficult to reach consensus among member states.

The majority of refugees have fled war and terror. People who escape from their homeland and cannot return due to fear of persecution, are granted asylum under international agreements. Member states are responsible for reviewing the corresponding requests and decide who is granted asylum. Many leave their homeland in the hope of getting a better life. Member states are obliged to send economic refugees, whose asylum application is denied, to their country of origin or to the country from where they arrived.

Estonia’s contribution to the solution of the immigration crisis is in proportion to its population size in the EU. As of 26 July 2017, Estonia has relocated and resettled 161 refugees.

Keywords: European Union; common asylum and migration policy; migration policy; asylum seekers, asylum applicants, asylum claimants; right to asylum, right of asylum; migration; legal migration; immigration; illegal immigration, irregular immigration; immigrants; refugees; migration pressure, migratory pressure; integration; Dublin system

Hashtags: #asylum #refugees #migration #migrationEU #migrantcrisis #refugeecrisis #EUTurkeyDeal #Frontex

 Pilt/photo: http://tvnewsroom.consilium.europa.eu/
© European Union

Allikad/sources: Euroopa Komisjoni teabelehed ja pressiteated; Siseministeerium;
www.valitsus.ee/et/pagulased

Fookuslehe koostaja: Li Lind
Li.Lind@nlib.ee