Esita küsimus elik@nlib.ee

Digitaalne ühisturg

Viimati täiendatud: 19.06.2019

Digitaalne ühisturg tagab  kaupade,  inimeste,  teenuste  ja  kapitali vaba liikumise. ... Loe edasi
×
 • Eesti seisukohad Euroopa digitaalse ühtse turu strateegia kohta (COM(2015)192)
 • EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS, mis käsitleb siseturul asukohapõhist piiramist ja muul viisil diskrimineerimist kliendi kodakondsuse, elukoha või asukoha alusel ning millega muudetakse määrust (EÜ) nr 2006/2004 ja direktiivi 2009/22/EÜ (COM(2016) 289 final)
 • EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS (EL) 2016/2679, 27. aprill 2016, füüsiliste isikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ja selliste andmete vaba liikumise ning direktiivi 95/46/EÜ kehtetuks tunnistamise kohta (isikuandmete kaitse üldmäärus) (EMPs kohaldatav tekst)
 • Euroopa Parlamendi 9. juuli 2015. aasta resolutsioon Euroopa Parlamendi ja nõukogu 22. mai 2001. aasta direktiivi 2001/29/EÜ (autoriõiguse ja sellega kaasnevate õiguste teatavate aspektide ühtlustamise kohta infoühiskonnas) rakendamise kohta (2014/2256(INI)) (P_8 TA – PROV(2015)0273)
 • Euroopa Parlamendi 11. detsembri 2012. aasta resolutsioon digitaalse ühtse turu rajamise lõpuleviimise kohta (2012/2030(INI)) (P7_TA(2012)0468)
 • KOMISJONI TEATIS EUROOPA PARLAMENDILE, NÕUKOGULE, EUROOPA MAJANDUS- JA SOTSIAALKOMITEELE NING REGIOONIDE KOMITEELE. Euroopa digitaalne tegevuskava (KOM(2010)245 lõplik)
 • KOMISJONI TEATIS EUROOPA PARLAMENDILE, NÕUKOGULE, EUROOPA MAJANDUS- JA SOTSIAALKOMITEELE NING REGIOONIDE KOMITEELE. Euroopa digitaalse ühtse turu strateegia (COM(2015) 192 final)
 • KOMISJONI TEATIS EUROOPA PARLAMENDILE, NÕUKOGULE, EUROOPA MAJANDUS- JA SOTSIAALKOMITEELE NING REGIOONIDE KOMITEELE. Komisjoni 2015. aasta tööprogramm: uus algus (COM(2014) 910 final)
 • KOMISJONI TEATIS EUROOPA PARLAMENDILE, NÕUKOGULE, MAJANDUS- JA SOTSIAALKOMITEELE JA REGIOONIDE KOMITEELE. Ühtne raamistik usalduse loomiseks digitaalse ühtse turu vastu seoses e-kaubanduse ja internetipõhiste teenustega (COM(2011) 942 final)
 • KOMISJONI TEATIS EUROOPA PARLAMENDILE, NÕUKOGULE, EUROOPA MAJANDUS- JA SOTSIAALKOMITEELE NING REGIOONIDE KOMITEELE. Ühtse turu akt: Kaksteist vahendit majanduskasvu edendamiseks ja usalduse suurendamiseks. „Üheskoos uue majanduskasvu eest” (KOM(2011) 206 lõplik)
 • KOMISJONI TEATIS EUROOPA PARLAMENDILE, NÕUKOGULE, EUROOPA MAJANDUS- JA SOTSIAALKOMITEELE NING REGIOONIDE KOMITEELE. Ühtse turu akt II: Üheskoos uue majanduskasvu eest (COM(2012) 573 final)
 • KOMISJONI TEATIS EUROOPA 2020. AASTAL. Aruka, jätkusuutliku ja kaasava majanduskasvu strateegia (KOM(2010) 2020 lõplik)
 • Regioonide Komitee 9. juuli 2015. aasta resolutsioon „Euroopa Komisjoni 2016. aasta tööprogrammi prioriteedid” (2015/C 313/04)
 • COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT EXECUTIVE SUMMARY OF THE IMPACT ASSESSMENT Accompanying the document proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on adressing geo-blocking and other forms of discriminiation based on place of residence or establishment or nationality within the Single Market (SWD(2016) 174 final)
 • COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT IMPACT ASSESSMENT Accompanying the document proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on adressing geo-blocking and other forms of discriminiation based on place of residence or establishment or nationality within the Single Market (SWD(2016) 173 final)
 • ARVAMUSE PROJEKT ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse direktiivi 2010/13/EL audiovisuaalmeedia teenuste osutamist käsitlevate liikmesriikide teatavate õigus- ja haldusnormide koordineerimise kohta, et võtta arvesse muutuvat turuolukorda Õiguskomisjon Daniel Buda (2016/0151(COD))
 • MUUDATUSETTEPANEKUD 1–82 – Arvamuse projekt Euroopa pilvandmetöötluse algatus Siseturu- ja tarbijakaitsekomisjon (2016/2145(INI))

 

Pressiteated:

2019

2018

2017

2016