Esita küsimus elik@nlib.ee

Euroopa Liit hoogustab võitlust väärinfo vastu

07.12.2018

Euroopa Liit esitleb täna tegevuskava, millega tõhustatakse võitlust väärinfo vastu Euroopas ja mujal. Tegevuskava on vaja demokraatia ja avaliku arutelu kaitseks, pidades eelkõige silmas 2019. aasta Euroopa Parlamendi valimisi, aga ka mitmes liikmesriigis 2020. aastani toimuvaid riiklikke ja kohalikke valimisi.

Lisaks konkreetsetele meetmetele väärinfo vastu võitlemiseks on kavas luua kiirhoiatussüsteem ja hakata jälgima, kuidas internetiplatvormid rakendavad neile mõeldud tegevusjuhiseid. Samuti suurendatakse valdkonnale ette nähtud vahendeid.

Digitaalse ühtse turu eest vastutav asepresident Andrus Ansip ütles: „Peame olema ühtsed ja ühendama jõud, et kaitsta Euroopa demokraatiat väärinfo eest. Oleme näinud katseid sekkuda valimistesse ja referendumitesse ning tõendid näitavad, et Venemaa on nende kampaaniate peamine allikas. Nende ohtude käsitlemiseks teeme ettepaneku parandada kiirhoiatussüsteemi kaudu kooskõlastamist liikmesriikidega, tugevdada väärinfot paljastavaid rühmi, suurendada toetust meediale ja teadlastele ning nõuda internetiplatvormidelt kohustuste täitmist. Võitlus väärinfo vastu nõuab ühiseid jõupingutusi.“

Väärinfo avastamise ja sellele reageerimise tõhustamine ning teadlikkuse tõstmine

Tegevuskavas keskendutakse neljale valdkonnale, et suurendada ELi suutlikkust ning tugevdada koostööd liikmesriikide ja ELi vahel.

  • Parem avastamine. Strateegilise kommunikatsiooni rakkerühmi ja ELi hübriidohtude ühisüksust Euroopa välisteenistuses ning ELi delegatsioone naaberriikides tugevdatakse suure hulga uute eritöötajate ja andmeanalüüsi vahenditega. Euroopa välisteenistuse strateegilise kommunikatsiooni eelarve, mille eesmärk on käsitleda väärinfo probleemi ja tõsta teadlikkust selle negatiivsest mõjust, peaks rohkem kui kahekordistuma – 1,9 miljonilt eurolt 2018. aastal 5 miljoni euroni 2019. aastal. ELi liikmesriigid peaksid neid meetmeid täiendama, tugevdades ka oma vahendeid väärinfo vastu võitlemiseks.
  • Koordineeritud reageerimine. Luuakse ELi institutsioonide ja liikmesriikide vaheline spetsiaalne kiirhoiatussüsteem, et hõlbustada teabevahetust ja väärinfokampaaniate hindamist ning edastada reaalajas hoiatusi väärinfo ohu kohta. ELi institutsioonid ja liikmesriigid keskenduvad samuti ennetava ja objektiivse teabe edastamisele liidu väärtuste ja poliitika kohta.
  • Internetiplatvormid ja tööstus. Tegevusjuhise allkirjastajad peaksid kiiresti ja tõhusalt rakendama tegevusjuhisega võetud kohustusi ning keskenduma meetmetele, mida on vaja kiiresti võtta seoses Euroopa Parlamendi 2019. aasta valimistega. See hõlmab eelkõige poliitreklaami läbipaistvuse tagamist, jõupingutuste hoogustamist aktiivsete võltskontode sulgemiseks, masinsuhtluse (nn bot’ide poolt automaatselt levitatavad teated) märgistamist ning koostööd faktikontrollijate ja teadlastega, et avastada väärinfo levitamise kampaaniaid ning suurendada kontrollitud faktidega sisu nähtavust ja levikut. Komisjon tagab Euroopa audiovisuaalmeedia teenuseid reguleerivate asutuste töörühma abiga range ja püsiva järelevalve kohustuste täitmise üle.
  • Teadlikkuse tõstmine ja kodanike mõjuvõimu suurendamine. Lisaks sihipärastele teadlikkuse tõstmise kampaaniatele edendavad ELi institutsioonid ja liikmesriigid meediapädevust sihtotstarbeliste programmide kaudu. Toetatakse riiklikke multidistsiplinaarseid sõltumatute faktikontrollijate ja teadlaste rühmi, et avastada ja paljastada suhtlusvõrgustike väärinfokampaaniaid.

Lisaks esitab komisjon täna aruande, milles käsitletakse edusamme, mida on tehtud internetis leviva väärinfo vastu võitlemisel alates komisjoni 2018. aasta aprilli teatise esitamisest.

Taust

Euroopa Liit on alates 2015. aastast aktiivselt väärinfo vastu võidelnud. Euroopa Ülemkogu 2015. aasta märtsi otsuse järel loodi Euroopa välisteenistuse idanaabruse strateegilise kommunikatsiooni töörühm, et „võidelda Venemaa käimasolevate väärinfo levitamise kampaaniate vastu“. Töörühma eesmärk on anda koos komisjoni vastavate talitustega tulemuslikult teavet ELi poliitika kohta idanaabruse suunal, tugevdada idanaabruse üldist meediakeskkonda, muu hulgas toetada meediavabadust ja arendada sõltumatut meediat, ning parandada ELi suutlikkust prognoosida ja käsitleda Kremli-meelse väärinfoga seotud tegevust ja suurendada sellealast teadlikkust.

2016. aastal võeti vastu hübriidohtudega võitlemise ühine raamistik, millele järgnes 2018. aastal ühisteatis „Vastupanuvõime tugevdamine ja suutlikkuse suurendamine võitluseks hübriidohtudega“.

2018. aasta aprillis visandas komisjon Euroopa lähenemisviisi ja iseregulatsiooni vahendid, et võidelda internetis leviva väärinfoga. See sisaldas kogu ELi hõlmavat väärinfo tegevusjuhist, faktikontrollijate sõltumatu võrgustiku toetamist ja kvaliteetse ajakirjanduse­ edendamise vahendeid. 16. oktoobril kirjutasid tegevusjuhisele alla Facebook, Google, Twitter ja Mozilla, samuti internetiplatvorme, reklaamitööstust ja reklaamijaid esindavad tööstusliidud.

Oma 2018. aasta kõnes olukorrast Euroopa Liidus esitas president Juncker rea konkreetseid meetmeid, et tagada järgmise aasta Euroopa Parlamendi valimiste korraldamine vabal, õiglasel ja turvalisel viisil. Meetmed käsitlevad muu hulgas internetipõhise poliitreklaami suuremat läbipaistvust ja võimalust määrata karistusi, kui keegi on kasutanud isikuandmeid ebaseaduslikult selleks, et teadlikult mõjutada Euroopa Parlamendi valimiste tulemusi.

Lisateave

Allikas: Euroopa Komisjoni Esindus Eestis