Esita küsimus elik@nlib.ee

Euroopa Liidu järgmise aasta eelarves on põhirõhk töökohtadel, majanduskasvul ja rändel

27.05.2015

Täna esitas Euroopa Komisjon Euroopa Liidu 2016. aasta eelarveprojekti, mis näeb ette maksete assigneeringuid summas 143,5 miljardit eurot, mis investeeritakse innovatsiooni toetamiseks, töökohtade loomiseks, liikmesriikide ja piirkondade majanduslikuks lähendamiseks, rändega tegelemiseks ja ELi ülemaailmse rolli tugevdamiseks.

„Tänases majandusolukorras on tähtsam kui kunagi varem kasutada maksumaksja raha targalt. Meie 2016. aasta eelarve toetab majanduse taastumist majanduskasvu ja töökohtade loomist soodustavate investeeringute kaudu ning aitab toime tulla rändeprobleemidega. Eelarve on vastuseks Euroopa põletavaimatele probleemidele ja sellega püütakse saavutada parimaid võimalikke tulemusi,” sõnas eelarve ja inimressursside eest vastutav Euroopa Komisjoni asepresident Kristalina Georgieva.

Peaaegu pool eelarvest (66,58 miljardit) läheb majanduskasvu, tööhõive ja konkurentsivõime ergutamiseks. Energialiidu ja digitaalse ühtse turu loomist kavatsetakse 2016. aastal toetada 1,67 miljardi euroga. Põllumajandustootjatele läheb eelarvest kokku 42,86 miljardit eurot.

1,8 miljardit eurot (30% rohkem kui 2015. aastal) läheb Euroopa haridus-, koolitus-, noorte- ja spordiprogrammile Erasmus+, mis aitab aastatel 2014–2020 ELis töötada ja õppida rohkem kui 4 miljonil inimesel.

Teadus- ja innovatsiooniprogrammile Horisont 2020 eraldatakse 2016. aastal tänavusest 11,6% rohkem ehk 10 miljardit eurot.

2 miljardit eurot kulukohustustena ja 500 miljardit eurot maksetena läheb Euroopa Strateegiliste Investeeringute Fondile (EFSI), mis on Euroopa investeerimiskava keskmeks.

Rohkem raha suunatakse tänaste rändeprobleemide lahendamiseks. Eelarvest toetatakse maikuu alguses esitatud Euroopa rände tegevuskava, mille tarbeks eraldatakse täiendavaid vahendeid operatsioonidele Triton ja Poseidon ning rohkem hädaabi piiriäärsetele liikmesriikidele. Toetatakse ka üleeuroopalist ümberasustamiskava ja tugevdatakse piiriasutusi, nagu FRONTEX ja Euroopa Varjupaigaküsimuste Tugiamet (EASO). 833 miljonit eurot eraldatakse Varjupaiga-, Rände- ja Integratsioonifondile (AMIF) ja Sisejulgeolekufondile (ISF), mis on kaks peamist ELi rände- ja julgeolekupoliitika meetmete rahastusallikat.

Lisaks võetakse ELi eelarves arvesse ka sündmusi Euroopa naabruses ja kaugemal. 9,5 miljardit eurot (+28,5%) eraldatakse selleks, et toetada ELi võimet reageerida väliskriisidele, nt Ukrainas ja Süürias, ning anda humanitaarabi neile, kes seda vajavad. Euroopa naabruspoliitika rahastamisvahendit (ENI) ja arengukoostöö rahastamisvahendit (DCI) tugevdatakse vastavalt 2,1 miljardi (+34%) ja 2,7 (+27%) miljardi euroga.

Täna esitatud projekt saadetakse Euroopa Parlamendile ja ELi liikmesriikidele, kes üheskoos teevad otsuse lõpliku eelarve kohta.

Lisateave

Küsimused ja vastused
teabeleht „EL eelarve lühiülevaade” (pdf)
ELi eelarve: edulugude teabeleht (pdf)
ELi eelarve minu kodumaal (internetis)
ELi eelarve: müüdid ja tegelikkus
ELi 2016. AASTA EELARVEPROJEKT

Pressiteate täistekst

Allikas: Euroopa Komisjoni esindus Eestis