Esita küsimus elik@nlib.ee

Euroopa Komisjoni hinnangul järgitakse Eestis Euroopa Liidu keskkonnanõudeid võrdlemisi hästi

07.02.2017

Euroopa Komisjon kinnitas täna keskkonnapoliitika rakendamise hindamise tulemused, mille eesmärk on aidata parandada ELi õigusnormide kohaldamist liikmesriikides. Komisjoni hinnangul  ei seisa Eesti silmitsi suurte keskkonnaprobleemidega ja keskkonnateadlikkus on viimasel kümnendil märkimisväärselt suurenenud.

Keskkonnaalaste eeskirjade lünklik ja ebaühtlane rakendamine ei teeni kellegi huve. Tõhusam kohaldamine on kasulik nii kodanikele, haldusasutustele kui ka majandusele. Just seepärast ongi vaja keskkonnapoliitika rakendamine läbi vaadata. Euroopa Komisjon on võtnud kohustuse aidata liikmesriikidel tagada kodanikele, et õhu- ja veekvaliteet ning jäätmete käitlemine vastab rangeimatele normidele. Praeguses läbivaatamisprotsessis antakse teavet ning tutvustatakse vahendeid ja ajakava eesmärgi saavutamiseks,“ märkis Euroopa Komisjoni keskkonnavolinik Karmenu Vella.

Täna tutvustatud pakett hõlmab 28 riigipõhist aruannet, kus on kaardistatud liikmesriikide tugevad ja nõrgad küljed ning võimalused; teatist, milles on kokkuvõte riigipõhiste aruannete poliitilistest järeldustest ja üldistest suundumustest sellistes valdkondades nagu õhu kvaliteet, jäätmekäitlus, ringmajandus ning vee, looduse ja elurikkuse kaitsmine; soovitusi liikmesriikidele olukorra parandamiseks.

Eesti puhul näeb komisjon eelkõige arenguruumi sellistes küsimustes nagu ressursi- ja energiamahukus ning jäätmekäitlus. Eesti on üks ELi kõige ressursimahukamaid riike, mistõttu tuleks astuda samme, mis parandaksid üha suurenevate ressursikuludega silmitsi seisva tööstuse toimetulekuvõimet. Jäätmekäitluses võib aga olmejäätmete põletamise määra järsk suurenemine  seada ohtu ELi ringlussevõtu eesmärgi (50% aastaks 2020) saavutamise. Lisajõupingutused selles valdkonnas võiksid luua uusi töökohti ja edendada majanduskasvu. Komisjoni arvates võiks Eesti olla teistele riikidele eeskujuks ökoinnovatsiooni arengu ning Natura 2000 alade rahastamise valdkonnas. Eesti on üks väheseid liikmesriike, kus üle 50% elupaikade ja liikide kaitsestaatus on hinnatud soodsaks.

ELi keskkonnaalaste õigusaktide igakülgne kohaldamine võib aidata ELi majandusel säästa tervishoiukuludelt ja otsestelt keskkonnakuludelt 50 miljardit eurot aastas. Eurobaromeetri andmetel on 3/4 kodanike arvates ELi õigusaktid vajalikud, et kaitsta keskkonda nende elukohariigis, ning 4/5 kodanikest on nõus väitega, et ELi institutsioonidel peaks olema võimalik kontrollida, kas õigusakte kohaldatakse nõuetekohaselt.

Lisateave
Komisjoni teatis ja selle lisa „ELi keskkonnapoliitika rakendamise läbivaatamine. Ühised probleemid ja ühised jõupingutused paremate tulemuste saavutamiseks.“
Teabelehed: Aruanded 28 riigi kohta
Keskkonnapoliitika rakendamise läbivaatamine

Pressiteate täistekst

Allikas: Euroopa Komisjoni esindus Eestis