Esita küsimus elik@nlib.ee

Euroopa Komisjoni ettepanek Läänemere kalapüügivõimaluste kohta 2016. aastal paneb rõhku jätkusuutlikkusele

02.09.2015

Euroopa Komisjon esitas täna ettepaneku Läänemere kalapüügivõimaluste kohta 2016. aastal. Tegemist on iga-aastase ettepanekuga selle kohta, kui palju kala võivad ELi kalurid püüda Läänemere kümnest peamisest kaubanduslikust kalavarust.

Komisjon saab olemasolevatele andmetele tuginedes teha ettepaneku jätkusuutliku püügi (maksimaalse jätkusuutliku saagikuse) piirnormide kehtestamiseks seitsme kalavaru puhul kümnest, mida on rohkem kui kunagi varem. ELi eesmärk on saavutada hiljemalt 2020. aastaks kõigi kalavarude püüdmine maksimaalse jätkusuutliku saagikuse tasemel.

Tänaste ettepanekute kohaselt väheneks kõigi kalavarude (välja arvatud lõhe) lubatud kogupüük 2015. aastaga võrreldes 15% ning moodustaks kokku ligikaudu 565 692 tonni. Lõhepüügi piirnorm, mida väljendatakse püütavate lõhekalade arvuna, mitte tonnides, suureneks 6% ning uus arv on 115 874.

Täpsemalt tegi komisjon ettepaneku suurendada püügi piirnormi räime puhul Läänemere lääne- ja keskosas ning põhibasseini lõhe ja atlandi merilesta puhul. Ülejäänud varude vähendatud püük peegeldab kas loomulikke varude kõikumisi maksimaalse jätkusuutliku saagikusega majandamise juures või on seotud varude seisundi täpsema hindamisega seoses andmete hiljutise läbivaatamisega.

Ministrid arutavad ettepanekut Luksemburgis kalandusnõukogus 22.–23. oktoobril. Ettepanek põhineb kalanduse teadus-, tehnika- ja majanduskomiteelt (STECF) ning Rahvusvaheliselt Mereuurimise Nõukogult (ICES) saadud teaduslikel nõuannetel. Käesoleva ettepaneku koostamisel on konsulteeritud ka Läänemere nõuandekomisjoniga (BSAC), tuginedes komisjoni poliitikaavaldusele (COM(2015) 239 final).

 

Allikas: Euroopa Komisjoni Esindus Eestis