Esita küsimus elik@nlib.ee

Euroopa Komisjon võttis vastu parema õigusloome tegevuskava

21.05.2015

Euroopa Komisjon võttis täna vastu parema õigusloome tegevuskava, millega soovitakse eelkõige muuta ELi poliitika kujundamise protsessi avatumaks ja läbipaistvamaks. Kava hõlmab kogu õigusloometsüklit ning selles pööratakse tähelepanu nii võimalustele tuua otsustusprotsess kodanikele lähemale kui ka viisidele paremini hinnata uute õigusaktide mõju juba enne nende vastuvõtmist.

„Praegune komisjon on kindlalt otsustanud muuta seda, mida EL teeb ning kuidas ta seda teeb. Parem õigusloome on üks selle plaani nurgakividest. Me võtame kuulda kodanike ja ettevõtjate ning eelkõige väikefirmade muret, et Brüsselist tulevad eeskirjad ei ole alati neile mõistetavad ning nende rakendamisega on raskusi. Soovime taastada inimeste usalduse ELi võimesse võtta vastu kvaliteetseid õigusakte. Parem õigusloome ei tähenda „rohkem” ega „vähem” ELi eeskirju ega ka loobumist meie kõrgetest sotsiaal- ja keskkonnaalastest standarditest. Parem õigusloome tähendab kindlust selles, et me suudame täita oma suured poliitilised eesmärgid ning teha seda võimalikult hästi,” sõnas Euroopa Komisjoni esimene asepresident Frans Timmermans.

Komisjon avab oma poliitika kujundamise protsessi senisest enam avalikule järelevalvele ning annab kodanikele rohkem võimalusi selles osaleda. Selleks kasutatakse veebisaiti, kus on võimalik jälgida komisjoni algatusi ja avalikke konsultatsioone, mis käsitlevad kehtiva poliitika hindamist või võimalike uute ettepanekute läbivaatamist. Huvilised saavad esitada märkusi kogu poliitikatsükli vältel alates esialgsetest tegevuskavadest kuni komisjoni lõplike ettepanekuteni. Igal kodanikul on kaheksa nädala jooksul pärast komisjoni ettepaneku heakskiitmist võimalus esitada tagasisidet või soovitusi, mida arvestatakse Euroopa Parlamendis ja nõukogus toimuvas seadusandlikus arutelus.

Esmakordselt tehakse neli nädalat enne nende vastuvõtmist avalikuks ka selliste meetmete eelnõud, millega muudetakse või täiendatakse kehtivaid õigusakte, või millega sätestatakse konkreetsed tehnilised sätted. See võimaldab huvipooltel märkusi esitada enne, kui aktid komisjonis või liikmesriikide ekspertide poolt kinnitatakse.

Komisjon loob ka alalise ja kaasava platvormi, mille abil pidada huvipoolte ja liikmesriikidega dialoogi ELi õigusaktide tulemuslikkuse üle. See ühendab endas kõrgetasemelisi eksperte ettevõtluse, kodanikuühiskonna, sotsiaalpartnerite, Majandus- ja Sotsiaalkomitee, Regioonide Komitee ning liikmesriikide esindajate hulgast. Platvormi raames kogutakse soovitusi, mille abil vähendada regulatiivset ja halduskoormust, ning esitatakse konkreetseid uusi ideid.

Euroopa Parlamendi, nõukogu või komisjoni taotlusel võidakse kokku kutsuda ajutine ja sõltumatu tehniline töörühm, kelle ülesandeks on analüüsida, kas muudetava ettepaneku rakendamine oleks mõistlik, kas sellega kehtestataks huvitatud isikute jaoks arusaadavad õigused ja kohustused, ning kas on välditud ebaproportsionaalseid kulusid.

Lisateave
President Junckeri poliitilised suunised (pdf)
Komisjoni 2015. aasta tööprogramm
Teatis „Parem õigusloome paremate tulemuste saavutamiseks – ELi tegevuskava”
Parema õigusoome tegevuskava: Küsimused ja vastused
Pressiteate täistekst

Allikas: Euroopa Komisjoni Esindus Eestis