Esita küsimus elik@nlib.ee

Euroopa Komisjon võttis vastu energiameetmete paketi

15.07.2015

Euroopa Komisjon esitas täna energialiidu strateegia raames ettepaneku käivitada Euroopa elektrituru ümberkujundamine, luua energiatarbijatele uued võimalused, ajakohastada energiatõhususmärgistust ja vaadata läbi ELi heitkogustega kauplemise süsteem.

Kliimameetmete ja energiapoliitika volinik Miguel Arias Cañete kommenteeris paketi vastuvõtmist järgmiselt: „Tänane samm on otsustava tähtsusega selle suunas, et sätestada seaduses ELi eesmärk vähendada 2030. aastaks heitkoguseid vähemalt 40%. Minu sõnum meie üleilmsetele partneritele enne Pariisi kliimakonverentsi on: EL täidab oma rahvusvahelisi kohustusi. Ja minu sõnum investoritele, ettevõtjatele ja tööstussektorile: investeerige puhtasse energiasse – sellel on tulevikku. Nende ettepanekutega on Euroopa taas sillutamas teed ja juhtimas üleminekut vähese CO2-heitega ühiskonnale kogu maailmas.”

Et Euroopa Liit saavutaks 2030. aasta kliima- ja energiaeesmärgid ning saaks taastuvenergia valdkonnas maailmas liidriks, tuleb Euroopa energiaturg põhjalikult ümber kujundada. Tänase teatisega algatati avalik konsultatsioon selle üle, kuidas peaks elektriturg olema korraldatud, et see vastaks tarbijate ootustele, võimaldaks saada reaalset kasu uuest tehnoloogiast, soodustaks investeeringuid eelkõige taastuvenergiasse ja vähese CO2-heitega tehnoloogiasse ning võtaks sealjuures arvesse, et liikmesriigid on energiajulgeoleku seisukohalt omavahel seotud.

Komisjon leiab, et energialiidu keskmes peavad olema kodanikud. Tarbijate mõjuvõimu suurendamiseks tuleb neid paremini teavitada, et aidata neil säästa raha ja energiat; neile tuleb anda rohkem valikuvõimalusi osaleda energiaturgudel ja säilitada tuleb tarbijakaitse kõrgeim tase. Tarbijatel peab olema sama palju teavet ja tegutsemisvabadust kui hulgiturul tegutsevatel ostjatel ja müüjatel. Samuti peavad tarbijad saama õiglastel tingimustel ise energiat toota ja tarbida, et seega säästa raha, aidata kaitsta keskkonda ja tagada varustuskindlus.

Energialiidu keskne põhimõte on „Ennekõike energiatõhusus”. Tänu 20 aastat tagasi kasutusele võetud energiamärgistusele on energiatõhusate toodete väljaarendamine hoogustunud, ent praegune märgistussüsteem on muutunud liiga keeruliseks. Seetõttu tegi komisjon ettepaneku taastada esialgne energiaklasside skaala A–G, mis on lihtsam ja tarbijatele hästi arusaadav ning aitab säästa energiat ja raha.

Paketi raames vaadati läbi ka heitkogustega kauplemine. Eesmärk on säilitada ELi tööstussektori rahvusvaheline konkurentsivõime, sest on oht, et tootmine viiakse EList välja kohtadesse, kus kasvuhoonegaaside heide on vähem reguleeritud. Samuti tuleks soodustada innovatiivseid energiainvesteeringuid uuenduslike ja puhtamate alternatiivide leidmiseks.

Lisateave:
Teabeleht ELi heitkogustega kauplemise süsteemi reformi kohta
Teabeleht energiamärgistuse kohta
Teabeleht uue turukorralduse kohta
Energialiidu veebisait
Pressiteate täistekst

 

Allikas: Euroopa Komisjoni Esindus Eestis