Esita küsimus elik@nlib.ee

Euroopa Komisjon tutvustas tegevuskava sõjaväelise liikuvuse parandamiseks Euroopa Liidus

29.03.2018

Täna esitatud tegevuskavas määratakse kindlaks terve rida operatiivmeetmeid, et kõrvaldada sõjaväelist liikuvust takistavad füüsilised, menetluslikud või regulatiivsed tõkked.

„Rahu hoidmine ja meie kodanike julgeoleku tagamine on Euroopa Liidu esmane ülesanne. Sõjalise liikuvuse lihtsustamine ELis võimaldab tegeleda tulemuslikumalt kriisiennetusega, tõhustada operatsioone ja esile kerkivatele probleemidele kiiremini reageerida. See on järjekordne samm ELi tasandi koostöö süvendamiseks muu hulgas hiljuti ametlikult käivitatud alalise struktureeritud koostöö raames, aga ka meie partnerite, eelkõige NATOga. Euroopa Liidu jaoks on koostöö ainus võimalus tänapäeva maailmas tõhusalt tegutseda,“ selgitas liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja ja komisjoni asepresident Federica Mogherini.

Täna esitatud tegevuskava tugineb Euroopa Kaitseagentuuris välja töötatud sõjaväelise liikuvuse tegevuskavale ning selles soovitatakse konkreetseid meetmeid kolmes valdkonnas: sõjalised vajadused, transporditaristu ning regulatiivsed ja menetluslikud küsimused.

Sõjalised vajadused on ELi sõjaväelist liikuvust käsitleva tõhusa ja kooskõlastatud lähenemisviisi lähtepunkt. Euroopa välisteenistus ja ELi sõjaline staap määravad kindlaks ELi ja selle liikmesriikide vajadustele vastavad sõjalised nõuded, sealhulgas sõjaväelist liikuvust võimaldava taristu vajadused. Nõukogu kutsutakse 2018. aasta keskpaigaks neid sõjalisi vajadusi analüüsima ja need heaks kiitma.

Transporditaristu puhul pakuvad taristupoliitika ja investeeringud võimalusi tsiviil- ja sõjaliste vajaduste vaheliseks sünergiaks. Komisjon teeb 2019. aastaks kindlaks üleeuroopalise transpordivõrgu need osad, mis sobivad sõjaliseks kasutuseks. Samuti puudutab see olemasoleva taristu ajakohastamist (nt sildade kõrgus ja kandevõime). Koostatakse prioriteetsete projektide loetelu. Komisjon kaalub võimaliku täiendava rahalise toetuse andmist nendele projektidele järgmise mitmeaastase finantsraamistiku raames.

Komisjon uurib ka, kuidas ühtlustada ja lihtsustada sõjaliste operatsioonide tolliformaalsusi ja hindab vajadust kohandada kaitsesektoris ohtlike kaupade vedu käsitlevaid eeskirju. Paralleelselt aitab Euroopa Kaitseagentuur liikmesriikidel välja töötada piiriülest liikumist võimaldavate lubade väljaandmise korda.

Komisjon, Euroopa välisteenistus ja Euroopa Kaitseagentuur teevad liikmesriikidega tihedat koostööd, et tagada kõnealuste meetmete tõhus rakendamine. Meetmete elluviimisel austatakse täiel määral liikmesriikide suveräänsust oma riigi territooriumil ja riiklikke otsustusprotsesse. Samuti tagatakse kooskõla alalise struktureeritud koostöö ja selle eraldiseisva sõjaväelise liikuvuse projekti raames tehtava tööga. Koostöö ja konsultatsioonid NATOga sõjaväelise liikuvuse küsimustes jätkuvad ühisdeklaratsiooni rakendamise raames, et tagada sidusus ja koostoime.

Tegevuskava esitatakse ELi liikmesriikidele analüüsimiseks ja heakskiitmiseks. Esimesed meetmed viiakse eeldatavasti ellu lähikuudel.

Lisateave

Sõjaväelise liikuvuse tegevuskava (pdf)

Teabeleht: Sõjaväeline liikuvus (pdf)

Teabeleht: Alaline struktureeritud koostööOtsige eelneva lingi olemasolevaid tõlkeidEN•••

ELi ja NATO ühisdeklaratsioon Otsige eelneva lingi olemasolevaid tõlkeidEN•••

Pressiteate täistekst