Esita küsimus elik@nlib.ee

Euroopa Komisjon täidab lüngad teabevahetuses, et ELi kodanikke paremini kaitsta

13.12.2017

12.12.2017

Täna tegi Euroopa Komisjon ettepaneku ajakohastada julgeoleku ning piiri- ja rändehaldusega seotud infosüsteeme, et tagada nende arukas ja tõhus koostoimimine ning täita lüngad õiguskaitseasutuste vahelises teabevahetuses.

Meetmetega võimaldatakse teabe vahetamist ja andmete ühiskasutust eri süsteemide vahel ning tagatakse, et piirivalve ja politsei saavad alati ja kõikjal oma ülesannete täitmiseks vajalikku teavet. Samal ajal tagatakse kõige rangemate andmekaitsenõuete täitmine ja põhiõiguste täielik järgimine. Ettepanekuga parandatakse ELi välispiiride haldamist ja sisejulgeolekut, et hiljutiste julgeoleku- ja rändeprobleemide kontekstis suurendada ELi kodanike turvalisust.

„Meie kodanike kaitsmisel terrorismi eest ja elude päästmisel loeb eelkõige kiirus. Praegu toimivad Euroopa julgeoleku- ja piirihalduse alased infosüsteemid eraldi, mis aeglustab õiguskaitset. Kui meie ettepanek ellu viiakse, muutuvad need täielikult koostalitlusvõimeliseks. See võimaldaks kogu ELi õiguskaitseasutustel saada otse ja kiiresti kätte kogu nende tööks vajaliku teabe,“ märkis Euroopa Komisjoni esimene asepresident Frans Timmermans.

Praegu ei ole ELi infosüsteemid koostalitlusvõimelised. Andmeid talletatakse omavahel ühendamata süsteemides, mistõttu need on killustatud ja vajalikku teavet on raske saada. See põhjustab ohtu, et osa teavet jääb tähele panemata ning identiteedipettust või mitut nime kasutavad terroristid ja kurjategijad pääsevad avastamisest. See aga seab ohtu ELi sisejulgeoleku ning raskendab piiride ja rände haldamist. Täna kavandatud meetmetega need lüngad täidetakse ning tagatakse, et piirivalve ja politsei saavad täieliku, täpse ja usaldusväärse teabe. Luuakse uued vahendid, mis aitavad paremini avastada ohtlikke inimesi mitte ainult siis, kui nad ELi piiri ületavad, vaid ka siis, kui nad Schengeni alal reisivad.

Täna esitatud ettepanekuga luuakse muu hulgas Euroopa otsinguportaal, mis on n-ö ühe teeninduspunkti lahendus iga isikuttõendavaid dokumente kontrolliva piirivalvuri ja politseiniku arvutiekraanil. Selle asemel, et kaaluda, millise andmebaasi tuleks konkreetses olukorras kasutada, saavad ametnikud esitada päringu korraga mitmele ELi infosüsteemile.

Samuti saavad ametiasutused lihtsamini avastada mitme nime kasutajad ja astuda vastu identiteedipettustele. Ühine biomeetrilise andmete võrdlemise teenus võimaldab võrrelda eri andmebaasides olevaid biomeetrilisi andmeid, näiteks sõrmejälgi ja näokujutisi, ja teha kindlaks ELi eri infosüsteemides oleva teabe. Ühine isikusamasusandmete hoidla võimaldab kolmandate riikide kodanike kohta saada eluloolisi ja biomeetrilisi andmeid (näiteks nimi ja sünnikuupäev), et neid usaldusväärselt tuvastada.

Terrorismi ja muude raskete kuritegude ennetamise, avastamise, uurimise ja nende eest vastutusele võtmisega tegelevate ametnike juurdepääsuks kolmandate riikide kodanikke käsitlevale teabele muudes kui õiguskaitsealastes süsteemides kehtestataks kaheastmeline lähenemisviis. Selle kohaselt saadakse kõigepealt päringuvastuseks ainult teade päringutabamuse olemasolu või puudumise kohta. Õiguskaitseametnikud võivad taotleda juurdepääsu vajalikule teabele ainult päringutabamuse olemasolul, võttes arvesse kõiki norme ja kaitsemeetmeid. Selleks et tagada, et piirivalve ja politsei käsutuses olev teave oleks täielik ja täpne, luuakse ka andmete kvaliteedi kontrolli mehhanismid.

Lisateave

Ettepanek: määrus, millega kehtestatakse ELi politsei- ja õiguskoostöö, varjupaiga ja rände infosüsteemide koostalitlusvõime raamistikOtsige eelneva lingi olemasolevaid tõlkeidEN•••

Ettepanek: määrus, millega kehtestatakse ELi piiri- ja viisainfosüsteemide koostalitlusvõime raamistikOtsige eelneva lingi olemasolevaid tõlkeidEN•••

Komisjoni talituste töödokument: mõjuhinnang (1. osa)Otsige eelneva lingi olemasolevaid tõlkeidEN•••

Komisjoni talituste töödokument: mõjuhinnang (2. osa)Otsige eelneva lingi olemasolevaid tõlkeidEN•••

Komisjoni talituste töödokument: mõjuhinnangu kommenteeritud kokkuvõteOtsige eelneva lingi olemasolevaid tõlkeidEN•••

Kaheteistkümnes eduaruanne tulemusliku ja tegeliku julgeolekuliidu suunas liikumise kohtaOtsige eelneva lingi olemasolevaid tõlkeidEN•••

Küsimused ja vastusedOtsige eelneva lingi olemasolevaid tõlkeidEN•••  ELi julgeoleku-, piiri- ja rändehalduse infosüsteemide koostalitlusvõime

Teabeleht:Otsige eelneva lingi olemasolevaid tõlkeidEN••• Julgeolekuliit – teabelünkade täitmine

Teabeleht:Otsige eelneva lingi olemasolevaid tõlkeidEN••• ELi infosüsteemid

Pressiteate täistekst

Allikas: Euroopa Komisjoni esindus Eestis