Esita küsimus elik@nlib.ee

Euroopa Komisjon tahab veelgi suurendada investeeringuid tööhõivesse ja majanduskasvu nii Euroopas kui ka mujal maailmas

15.09.2016

Euroopal tuleb jõuliselt investeerida oma noortesse, oma tööotsijatesse ja oma idufirmadesse. 315 miljardi euro suuruse Euroopa investeerimiskava esimese tegevusaasta jooksul on suudetud kaasata juba 116 miljardi euro väärtuses investeeringuid. Nüüd laiendame haaret üle maailma,“ sõnas Euroopa Komisjoni president Jean-Claude Juncker  oma tänases kõnes olukorra kohta Euroopa Liidus.

Seoses president Junckeri kõnega tegi komisjon täna ettepaneku kahekordistada Euroopa investeerimiskava keskmes oleva Euroopa Strateegiliste Investeeringute Fondi (EFSI) kestust ning selle finantssuutlikkust ning  koostada uus Euroopa välisinvesteeringute kava, et soodustada investeerimist Aafrikas ja ELi naabruses.

EFSI pikendamise kavaga suurendatakse investeerimiskava esimese kolme aasta (2015–2018) investeeringute sihtmärki 315 miljardit eurot vähemalt 500 miljardi euroni aastaks 2020, st kehtiva mitmeaastase finantsraamistiku lõpuks. Selle saavutamiseks kutsub komisjon ka liikmesriike üles oma panust andma.

EFSI 2.0 keskendub rahastamises rohkem piiriülestele ja jätkusuutlikele projektidele, ühendades EFSI eesmärgid Pariisi kliimakokkuleppe ambitsioonikate eesmärkidega. Samuti soovib komisjon veelgi suurendada läbipaistvust, selgitades, miks just konkreetne projekt välja valiti ja kuidas see vastab EFSI kriteeriumidele.

Suuremat rõhku hakatakse panema rahastamise taotlejatele pakutava kohapealse tehnilise abi andmisele liikmesriikides. Samuti kavatseb komisjon veelgi lihtsustada EFSI-le esitatavate rahastamistaotluste kombineerimist muude ELi rahastamisallikatega, nagu Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondid.

Täna tutvustatud Euroopa välisinvesteeringute kava võimaldab elavdada investeerimist Aafrikas ja ELi naaberriikides ning toetada eelkõige sotsiaalset ja majanduslikku taristut ja VKEsid, kõrvaldades erainvesteerimise ees seisvad takistused. ELi eelarvest ja Euroopa Arengufondist saadavad 3,35 miljardit eurot võimaldavad toetada uuenduslikke tagatisi ja muid sarnaseid erainvesteerimist soodustavaid vahendeid ning kaasata kuni 44 miljardi euro väärtuses investeeringuid. Kui liikmesriigid ja teised partnerid annavad Euroopa Liiduga samaväärse panuse, võib kogusumma küündida 88 miljardi euroni.

Investeeringute soodustamisega partnerriikides aitab Euroopa välisinvesteeringute kava ellu viia säästva arengu eesmärke käsitlevat tegevuskava aastani 2030 ja arengu rahastamist käsitlevat Addis Abeba tegevuskava. Ühtlasi on kava määrava tähtsusega rände algpõhjustega tegelemisel, võimaldades tugevdada ELi partnerlusi ja uurida rahvastiku ulatusliku liikumise pikaajalisi mõjutegureid.

Lisateave:
Teatis: „Euroopa investeeringute suurendamine töökohtade loomiseks ja majanduskasvu tagamiseks: Euroopa Strateegiliste Investeeringute Fondi teise etapi ja uue Euroopa välisinvesteeringute kava käikulaskmine“ on kättesaadav siin.
Lisateavet EFSI kestuse pikendamist käsitleva ettepaneku kohta saab sellest teabekirjast.
Komisjoni hinnang EFSI esimesele tegevusaastale on kättesaadav siin.
EFSI senised tulemused koos tegevustega valdkondade ja riikide kaupa on kättesaadavad siin.
Lisateavet Euroopa välisinvesteeringute kava käsitleva ettepaneku kohta saab sellest teabekirjast.
Teabeleht Euroopa välisinvesteeringute kava käsitleva ettepaneku kohta on kättesaadav siin.

Pressiteate täistekst

Allikas: Euroopa Komisjoni esindus Eestis